Over

De stichting FEMU (Federatie Muziekauteurs- en uitgevers) is opgericht in 2016 om de secundaire exploitatie van het Grafische Reproductierecht in Nederland uit te voeren namens de muziekuitgeverijen welke lid zijn van de NMUV (Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging) en de VMN (Vereniging van Muziekhandelaren- en Uitgevers in Nederland) en een mandaat hebben gegeven aan FEMU.

De primaire exploitatie (verkoop, verhuur, arrangementstoestemming, e.d.) valt niet onder het mandaat dat de muziekuitgevers hebben gegeven aan de Stichting FEMU.

Daarnaast kunnen ook nationale en internationale Muziekuitgeverijen, welke geen lid zijn van de NMUV of de VMN een mandaat geven aan de stichting FEMU evenals Muziekauteurs die hun werken in eigen beheer hebben uitgegeven.

Wat is het Grafische Reproductierecht?

Dit zijn alle rechten en/of aanspraken ter zake van de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van bladmuziek en muziekteksten, in welke vorm dan ook, waaronder mede wordt verstaan de vergoedingen die toekomen aan uitgevers en/of de door deze vertegenwoordigde auteurs ten aanzien van collectieve regelingen.

Tot 31 december 2015 werd deze exploitatie uitgevoerd door STEMRA en daarna is de exploitatie overgedragen door STEMRA aan de Stichting FEMU.

Heel vaak wordt gedacht dat de basis van het Grafische Reproductierecht zijn oorsprong vindt in de Auteurswet. Met name Artikel 16h zou hiervoor bepalend zijn. Dit is echter niet juist.

Zoals beschreven in Staatsblad 575, valt het kopiëren van bladmuziek (auteursrechtelijk beschermde werken) sinds 27 november 2002 niet meer onder de exceptieregeling (Artikel 16h Auteurswet). Dit ter harmonisatie van de EU richtlijn 2001/29/EG, die niet in de mogelijkheid voorziet om tegen betaling van een billijke vergoeding bladmuziek te kopiëren. Voor het kopiëren van bladmuziek geldt het verbodsrecht. Dit recht is voorbehouden aan de rechthebbenden. FEMU heeft een mandaat gekregen van de muziekuitgevers (de rechthebbenden) voor het innen van het grafische reproductierecht op collectieve basis. Het innen van het grafische reproductierecht op individuele basis wordt door de muziekuitgevers zelf gedaan.

De collectieve exploitatie van het Grafische Reproductierecht kent twee hoofdactiviteiten, namelijk:

  1. Collectieve regelingen met onder andere muziekscholen, koren en orkesten en overkoepelende organen van gebruikers voor het maken van papieren en digitale kopieën van bladmuziek en regelingen voor het vertonen van songteksten bij evenementen, in TV programma’s en bij karaoke gelegenheden.
  2. Collectieve regelingen voortvloeiend uit de auteurswet waarbij de incasso wordt verricht door de Collectieve Beheer Organisatie: Stichting ReproStichting Leenrecht. De Stichting FEMU zal uitsluitend licenties afgeven voor collectieve regelingen.

Op deze website willen wij u meer inzicht geven in de verschillende onderdelen van het auteursrecht, welke onder het grafische reproductierecht vallen; wat de condities zijn om toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen; hoe toestemming aangevraagd kan worden en wat de tarieven zijn welke u als gebruiker aan de rechthebbenden dient te betalen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.