Doel verwerking persoonsgegevens door FEMU

De Federatie Muziekauteurs- en Uitgevers (FEMU) is een stichting die toestemming kan geven voor het verveelvoudigen en openbaar maken van bladmuziek en songteksten en daarvoor een vergoeding kan vragen. FEMU kan namens auteurs en uitgevers van bladmuziek en songteksten die toestemming verlenen en de vergoeding incasseren en verdelen.

Als u gebruik wilt maken van bladmuziek of een songtekst, door bijvoorbeeld een liedtekst op uw website te plaatsen of door een (digitale) kopie van bladmuziek te maken om samen te spelen in een orkest, dan maakt u gebruik van een auteursrechtelijk beschermd werk. Vóórdat u dit kan doen, heeft u toestemming nodig van de rechthebbende (de componist, tekstschrijver of de muziek-uitgever) en moet u een vergoeding betalen voor het kopiëren of openbaar maken. De FEMU kan namens auteurs en uitgevers van bladmuziek en songteksten die toestemming verlenen en de vergoeding incasseren en verdelen.

De FEMU heeft afspraken gemaakt met bijna alle muziekauteurs en muziekuitgevers. De FEMU sluit ook collectieve regelingen voor het maken van papieren en digitale kopieën van bladmuziek en regelingen voor het vertonen van songteksten bij evenementen, in TV programma’s en bij karaoke gelegenheden. Dit betreft onder andere collectieve regelingen met muziekscholen, koren en orkesten en overkoepelende organen van gebruikers. Ook is de FEMU partij bij collectieve regelingen, die voortvloeien uit de auteurswet. De FEMU staat op grond van de wet onder toezicht van het College van Toezicht voor de Auteursrechten.

De FEMU verwerkt persoonsgegevens om deze werkzaamheden uit te voeren.

Verwerking persoonsgegevens

De FEMU verwerkt bij haar werkzaamheden persoonsgegevens van (de personen werkzaam voor) de muziekgebruiker, de muziekauteur en de muziekuitgeverijen en andere mensen die de FEMU per mail benaderen met een vraag. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:

De registratie van relatiegegevens ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst of collectieve regeling

  • Het voeren van de financiële administratie, het verwerken van in en uitgaande betalingen en de nakoming van (wettelijke) verplichtingen
  • Het behandelen van vragen van onder meer muziekgebruikers, auteurs en uitgeverijen.


Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en worden bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden zonder uw nadrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet:

  1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening: Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld voor de financiële administratie om bedragen te kunnen incasseren en overmaken en voor onze ICT ondersteuning. Wij schakelen hiervoor alleen betrouwbare geselecteerde partijen in en maken met hen goede afspraken over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.
  2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak: het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

Inzage

U kunt FEMU op ieder moment verzoeken om uw persoonsgegevens die FEMU verwerkt in te zien (conform artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Indien het naar aanleiding van uw verzoek door FEMU verstrekte overzicht onjuistheden bevat of volgens u het doel van FEMU niet dienen, kunt u FEMU vragen de gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, de verwerking tijdelijk op te schorten (onder voorwaarden) of aan u over te dragen in een gangbaar elektronisch formaat.

Om uw verzoek in behandeling te nemen moet FEMU uw identiteit kunnen vaststellen. U kunt dit doen door een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Hierbij verzoeken we u nadrukkelijk uw pasfoto onherkenbaar en uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. U kunt op de site van de Rijksoverheid nalezen hoe u dit kunt doen. Na het vaststellen van uw identiteit worden de kopieën direct vernietigd. Uw verzoek kunt u richten aan: FEMU t.a.v. de secretaris per mail op secretariaat@femu.nl.

Cookies

Op de website www.femu.nl en de daarop toegankelijke portals worden cookies gebruikt om de website en portal correct te laten functioneren (‘functionele cookies’) en om geanonimiseerd gegevens te verzamelen over hoe de website gebruikt wordt (‘analytic cookies’). Voordat voor andere doeleinden cookies op uw computer, tablet, of telefoon geplaatst worden, vraagt FEMU uw toestemming door middel van een pop-up of banner op de website in kwestie.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op met de secretaris van de FEMU per mail op secretariaat@femu.nl.