Concept Mandaat Overeenkomst Uitgevers (NL Versie)

Dit is een concept. Indien uw uitgeverij FEMU wenst te mandateren dan verzoeken wij u uw NAW gegevens, en de gegevens van de persoon die uw uitgeverij rechtsgeldig vertegenwoordigt, te zenden naar secretariaat@femu.nl.

EXPLOITATIECONTRACT                          

GRAFISCH REPRODUCTIERECHT

 

De ondergetekenden:

Naam, Adres, Postcode en Plaats rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam,

hierna te noemen de uitgever,

te ener zijde, en

Stichting FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers), statutair gevestigd te Krommenie, kantoor houdende Zonnelaan 2, 1561 ES,

hierna te noemen Stichting FEMU,

 

te anderer zijde, zijn het volgende overeengekomen:

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

A1. Grafische reproductierechten: de rechten en/of aanspraken krachtens wet, verdrag of wettelijke regeling waar ook ter wereld toekomende aan de uitgever of zijn rechtverkrijgenden ter zake van de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van Bladmuziek, in welke vorm dan ook, zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot:

 1. Papieren, elektronische, analoge of digitale vorm en verspreid via of verschenen in of op alle reeds bestaande en in de toekomst nog te ontwikkelen informatiedragers en media, zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – internet, bestanden, cd’s, cd-r’s, dvd-r’s, minidisk, laserdisk, partituren, boeken, bundels, bloemlezingen, tijdschriften, kranten, folders, artikelen en overige publicaties, maar met uitzondering van de verkoop en verhuur van Bladmuziek (zijnde de aan de uitgever toekomende primaire exploitatierechten), althans voor zover bedoelde verkoop en verhuur geen betrekking hebben op de grafische reproductierechten als hierna bedoeld onder b, c en d, en A2 (zijnde de aan Stichting FEMU toekomende secundaire exploitatierechten),
 2. Beeld- en televisieschermen en/of andere vormen van (licht) projectie, ten behoeve van bijv. televisieprogramma’s, evenementen en bijeenkomsten,
 3. (gedeelten van) Bladmuziek zoals vastgelegd in de bij de uitgever bekende bloemlezingsregeling Bladmuziek (of de opvolger daarvan), de karaokeregeling (of de opvolger daarvan), de internetregeling (of de opvolger daarvan) en ten behoeve van orkesten en/of koren ingevolge de door Stichting FEMU aangeboden licenties in het kader van de regeling additioneel kopiëren (of de opvolger daarvan),
 4. Vormen van openbaarmakingen en/of verveelvoudigingen die verband houden met de uitoefening van secundaire rechten, als nader omschreven onder lid A2, een en ander in de ruimste zin van het woord en ongeacht de wijze waarop de openbaarmaking en/of de vastlegging en/of de verveelvoudiging en/of de terbeschikkingstelling geschiedt.

A2. Onder grafische reproductierechten worden mede verstaan:

 1. reprorechtvergoedingen m.b.t. de aan de uitgever en/of de door deze vertegenwoordigde auteurs toekomen vergoedingen m.b.t. Bladmuziek op grond van de reprorechtregeling ex artikel 16h t/m 16m Auteurswet;
 2. leenrechtvergoedingen m.b.t. de aan de uitgever en/of de door deze vertegenwoordigde auteurs toekomende vergoeding m.b.t. Bladmuziek op grond van de leenrechtregeling ex artikel 15c t/m 15g Auteurswet 1912;
 3. thuiskopiegelden voor bladmuziek op blanco dragers ex artikel 16c Auteurswet;
 4. readerregelingvergoeding (PRO) m.b.t. de aan de uitgever en/of de door deze vertegenwoordigde auteurs toekomende vergoedingen voor de overname van gedeelten van werken in readers of syllabi, ten behoeve van het Beroeps- en Volwassenen, post academisch, commercieel, non profit, hoger en universitair onderwijs op muziekscholen;
 5. VKV-regelingvergoeding (muziekscholen) m.b.t. de aan de uitgever en/of de door deze vertegenwoordigde auteurs toekomende vergoedingen voor de overname van gedeelten van werken in readers of syllabi ten behoeve van het onderwijs op muziekscholen.

B1. Repertoire: het totaal van de werken ten aanzien, waarvan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon op het moment van het sluiten van het exploitatiecontract over hetzij de grafische reproductierechten, hetzij een recht op betaling uit hoofde van de grafische reproductierechten beschikt en alle werken, die hij tijdens de duur van bedoeld contract zal maken of ten aanzien waarvan hij tijdens de duur van bedoeld contract hetzij de grafische reproductierechten, hetzij een recht op betaling uit hoofde van de grafische reproductierechten zal verwerven.

B2. Voor de toepassing van de statuten, reglementen en exploitatiecontracten worden onder ‘werken’ mede begrepen Bladmuziek, tenzij uit de aard van de exploitatie en repartitie omtrent Bladmuziek als bedoeld in lid B3 anders voortvloeit of ongewijzigde toepassing van dit lid B2 redelijkerwijze niet mag worden verwacht in welk geval het bestuur o.g.v. artikel 34 van de statuten beslist.

B3. Bladmuziek: elke denkbare grafische weergave van muziekwerken en/of muzieknotaties van muziekwerken met of zonder woorden en/of afzonderlijke liedteksten, verschenen of geschreven, gedrukte of andere vorm, waaronder in elk geval – maar niet bij uitsluiting – wordt begrepen papieren en/of digitale/elektrische vormen van uitgaven en/of projectie.

 1. deelnemer: de deelnemer als bedoeld in het Exploitatiereglement van Stichting FEMU.

Overdracht

Artikel 2

 1. De uitgever draagt hierbij aan Stichting FEMU over en levert aan Stichting FEMU de grafische reproductierechten op zijn repertoire in de zin van artikel 1 onder A en B van deze overeenkomst. Deze overdracht betreft derhalve zowel het reeds door hem verworven als het nog te verwerven repertoire. Stichting FEMU aanvaardt deze overdracht van de grafische reproductierechten.
 2. De overdracht is niet van toepassing voor het opnemen van muziekwerken in muziekboeken en voor tekstpublicaties in boeken en tijdschriften. Dit onderdeel van de grafische reproductierechten is voorbehouden aan de uitgever en wordt niet op collectieve basis door Stichting FEMU gelicenceerd.
 3. De overdracht is op niet-exclusieve basis voor regelingen met Internet Service Providers (ISP’s) of Digital Service Providers (DSP’s) en de niet-eindgebruikers zoals bijvoorbeeld ‘Lyricfind’ en ‘Gracenote’.
 4. Alle overige regelingen zijn collectieve regelingen en worden op exclusieve basis aan Stichting FEMU overgedragen.
 5. Aldus zijn de in lid 1 omschreven grafische reproductierechten op het door de uitgever reeds verworven repertoire aan Stichting FEMU overgedragen. Voor wat betreft het door de uitgever te verwerven repertoire vindt overdracht steeds van rechtswege plaats, op het moment dat de grafische reproductierechten op een werk al dan niet bij voorbaat aan de uitgever zijn geleverd.
 6. Aldus heeft Stichting FEMU het recht gekregen om als enige, met uitsluiting van ieder ander en van de uitgever de haar overgedragen grafische reproductierechten in Nederland uit te oefenen of te doen uitoefenen, met inachtneming van de beperking als vastgelegd in Artikel 2.1a en Artikel 2.1b

Last en volmacht

Artikel 3

 1. Indien en voor zover het nog te verwerven repertoire, bedoeld in artikel 2 niet bij voorbaat kan worden geleverd, verleent de uitgever aan Stichting FEMU met uitsluiting van ieder ander en van zichzelf de onherroepelijke last en volmacht zulks met het recht van substitutie, de grafische reproductierechten op dat nog te verwerven repertoire waar ook ter wereld op eigen naam uit te oefenen. Stichting FEMU aanvaardt deze onherroepelijke last en volmacht met betrekking tot het nog te verwerven repertoire.
 2. Uitgezonderd van de in lid 1 omschreven last en volmacht is het (doen) uitgeven van liedteksten en muziekteksten in papieren vorm.

Exploitatie en handhaving

Artikel 4

 1. Stichting FEMU exploiteert en handhaaft de grafische reproductierechten op het repertoire al dan niet op eigen naam in het in artikel 2, lid 4 bedoelde territoir en zij verricht alle daarmee verband houdende rechtshandelingen of doet deze verrichtingen (inspanningsverplichting).
 2. Derhalve zal Stichting FEMU ten aanzien van het repertoire toestemming geven of weigeren om daarvan te verveelvoudigen of openbaar te maken, de voorwaarden vaststellen voor het geven van de toestemming, in rechte kunnen optreden tegen inbreuken op de grafische reproductierechten en al datgene kunnen (doen) verrichten, zowel in als buiten rechte, waartoe de uitgever zonder deze overeenkomst zelf gerechtigd zou zijn.
 3. Indien nieuwe exploitatievormen anders dan met zoveel woorden reeds in artikel 1, lid A1 onder b t/m d en lid A2 van deze overeenkomst zijn genoemd, worden ontwikkeld, kan Stichting FEMU op grond van artikel 1 exclusief regelingen daarvoor treffen en/of licenties sluiten. Stichting FEMU zal de uitgever vooraf informeren over deze eventuele nieuwe regelingen en/of licenties op basis waarvan Stichting FEMU gelden incasseert.

Repartitie

Artikel 5

 1. Stichting FEMU verplicht zich om met inachtneming van de geldende statuten, reglementen en rechtsgeldig tot stand gekomen Stichtingsbesluiten de door haar ontvangen gelden aan de deelgerechtigde deelnemers te betalen.
 2. De in lid 1 bedoelde verplichting van Stichting FEMU duurt voort zolang de uitgever krachtens uitgave-overeenkomsten met betrekking tot het repertoire het uitgeversaandeel in de uit hoofde van de grafische reproductierechten van het repertoire beschikbare gelden toekomt.
 3. Reclames over in enig jaar verrichte afrekeningen worden in behandeling genomen tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het kalenderjaar waarin de desbetreffende afrekening is verricht. Nadien vervalt het recht van de uitgever om over de desbetreffende afrekening te reclameren.
 4. In geval Stichting FEMU heeft vastgesteld dat een reclame gegrond is, zal zij het tekort aanzuiveringvoor zover Stichting FEMU de desbetreffende algemene en specifieke licentievergoeding daadwerkelijk heeft ontvangen.
 5. Behalve in geval van opzet of grove schuld van STICHTING FEMU zelf, is zij nimmer aansprakelijk voor enige andere vorm van schade of verlies, hoe ook genaamd anders dan voorzien in lid 4.

Aanmelding repertoire

Artikel 6

 1. Uitgever meldt werken aan bij Buma/Stemra en Stichting FEMU heeft zo toegang tot de documentatie via de online titelcatalogus van Buma/Stemra. Stichting FEMU kan dan bepalen welke uitgever de mechanische reproductierechten en de uitvoeringsrechten beheert en aan de hand van die gegevens kan de betaling voor de grafische reproductierechten gedaan worden. Indien Stichting FEMU niet de beschikking heeft over het aandeel van de uitgever, zal contact met de uitgever worden opgenomen.
 2. Als de grafische reproductierechten zijn uitgesloten voor een bepaald werk of voor bepaalde werken, dienen deze werken gemeld te worden bij Stichting FEMU.

Garantieplicht

Artikel 7

 1. De uitgever staat er jegens Stichting FEMU voor in dat hij over de volledige en onbelaste grafische reproductierechten op het repertoire beschikt en dat hij als enige bevoegd is tot het sluiten van deze overeenkomst en het tot stand brengen van de daarin opgenomen overdracht van de grafische reproductierechten op het verworven en nog te verwerven repertoire. Hij staat er in het bijzonder jegens Stichting FEMU voor in dat de grafische reproductierechten op het door hem nog te verwerven repertoire niet eerder bij voorbaat aan derden zijn geleverd.
 2. Voorts staat de uitgever er voor in dat niets dat behoort tot zijn repertoire waarvan Stichting FEMU de grafische reproductierechten ingevolge deze overeenkomst uitoefent of doet uitoefenen een inbreuk oplevert op het auteursrecht of een ander absoluut recht van een derde, of iets behelst wat anderszins onrechtmatig jegens een derde is. Hij vrijwaart Stichting FEMU tegen eventuele aanspraken van derden uit dien hoofde en tegen de gevolgen van dergelijke aanspraken voor Stichting FEMU.

Overige verplichtingen uitgever

Artikel 8

 1. Als gevolg van de overdracht van de grafische reproductierechten omschreven in artikel 7, is het de uitgever niet toegestaan tijdens de duur van deze overeenkomst handelingen te verrichten die de schijn of indruk wekken dat hij zelf of een ander dan Stichting FEMU de grafische reproductierechten exploiteert en handhaaft, met uitzondering van de beperkingen als genoemd in Artikel 2.1.a en 2.1.b

Medewerking

Artikel 9

 1. De uitgever verbindt zich indien en voor zover Stichting FEMU voor de uitvoering van deze overeenkomst zijn persoonlijke medewerking nodig acht, die medewerking op eerste verzoek van Stichting FEMU in redelijkheid te verlenen. Voor zover het verlenen van deze medewerking de uitgever noodzaakt tot het maken van kosten, kunnen deze door Stichting FEMU naar redelijke maatstaven worden vergoed.

Begin en einde van de overeenkomst

Artikel 10

Deze overeenkomst vangt aan op 1 januari 2016. Zij wordt gesloten voor een periode van één jaar met automatische verlengingen van telkens één jaar tenzij opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden, dus jaarlijks opzegbaar vóór 1 juli.

Artikel 11

 1. De overeenkomst eindigt:
 2. Als gevolg van overlijden van de uitgever of ontbinding van de rechtspersoon waarin hij zijn bedrijf uitoefent; met onmiddellijke ingang
 3. Door opzegging van de ene partij aan de ander. Opzegging is uitsluitend mogelijk tegen 31 december van enig jaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes maanden.
 4. De uitgever of zijn rechtverkrijgende(n) kunnen Stichting FEMU schriftelijk uitnodigen op een termijn van tenminste vier weken schriftelijk te verklaren en zo ja in hoeverre zij van de in lid 2 voorziene mogelijkheid gebruik maakt. Verklaart Stichting FEMU zich niet binnen die termijn, dan vervalt het in lid 2 omschreven recht van Stichting FEMU.
 5. Stichting FEMU heeft geen recht de overeenkomst te verlengen als bedoeld in lid 2 van dit artikel voorzover de opzegging betrekking heeft op nieuwe exploitatievormen als bedoeld in artikel 4, lid 3.

Artikel 12

 1. Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van deze overeenkomst geeft aan de andere partij de bevoegdheid de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring zonder tussenkomst van de Rechter geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
 2. Daarnaast is Stichting FEMU bevoegd de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen, wanneer redelijkerwijs niet van Stichting FEMU kan worden verlangd dat haar relatie met de uitgever blijft voortduren.

Artikel 13

 1. Indien deze overeenkomst eindigt, op welke wijze dan ook, blijven de door of vanwege Stichting FEMU reeds verleende toestemmingen ten aanzien van het repertoire van kracht.

Wijziging van adres

Artikel 14

 1. De uitgever is verplicht Stichting FEMU onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van iedere verandering van zijn adres of van de rechtsvorm van zijn onderneming.
 2. Voor alle mededelingen die Stichting FEMU aan de uitgever heeft te doen, mag zij het haar door de uitgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat de uitgever haar een nieuw adres meedeelt.

Statuten en reglementen

Artikel 15

 1. In elk geval zijn de volgende reglement van toepassing op en worden deze geacht deel uit te maken van deze overeenkomst:
 2. Het in de statuten bedoelde Repartitiereglement
 3. Het in de statuten bedoelde Exploitatiereglement
 4. Het in de statuten bedoelde Indexeringsreglement
 5. De uitgever verklaart de ten tijde van de ondertekening van deze overeenkomst geldende statuten en reglement te hebben ontvangen en van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen.
 6. In de toekomst bij rechtsgeldig Stichtingsbesluit van Stichting FEMU tot stand gekomen wijzigingen in de in lid 1 genoemde reglementen zullen van toepassing zijn op en geacht worden deel uit te maken van deze overeenkomst.
 7. Toekomstige reglementen die deelnemers betreffen en bij rechtsgeldig Stichtingsbesluit van Stichting FEMU zijn tot stand gekomen, zullen van toepassing zijn op en geacht worden deel uit te maken van deze overeenkomst.
 8. Stichting FEMU verplicht zich de uitgever in kennis te stellen van de in lid 3 bedoelde wijzigingen in reglement, van de in lid 4 bedoelde nieuwe reglement en van wijzigingen in de statuten, op de wijze als bepaald in artikel 15a.
 9. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de uitgever uitdrukkelijk bij voorbaat akkoord te gaan met de toekomstige reglementen, als bedoeld in lid 4 en met toekomstige wijzigingen in de reglementen als bedoeld in lid 3.

Artikel 15a

Stichting FEMU verplicht zich wijzigingen in statuten, reglement en exploitatiecontracten, alsmede nieuwe reglementen aan de deelnemers bekend te maken, of via elektronische mail, of via elektronische beschikbaarstelling via de website van Stichting FEMU (www.femu.nl).

Wijzigingen overeenkomst

Artikel 16

Stichting FEMU is bevoegd wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen na een daartoe strekkend bestuursbesluit. Uitgever is in dit geval bevoegd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Stichting FEMU kan gedurende deze periode besluiten om de eenzijdige wijzigingen alsnog niet aan te brengen in welk geval de opzeggingsgrond met terugwerkende kracht komt te vervallen en de overeenkomst doorloopt.

 

 

Cessie

Artikel 17

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting FEMU is de uitgever niet bevoegd bestaande dan wel toekomstige vorderingen op Stichting FEMU aan derden over te dragen, of te verpanden, dan wel aan derden enig ander recht ter zake van bedoelde vorderingen te verlenen.

Rechtskeuze, bevoegde Rechter

Artikel 18

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst of de uitvoering daarvan worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde Rechter te Amsterdam.

Bijzondere bepalingen

Artikel 19

 1. De uitgever verklaart hierbij, dat dit mandaat ook van toepassing is op de muziekuitgeverij(en) welke direct bij Buma/Stemra aangesloten zijn en welke beheerd, geëxploiteerd en geadministreerd worden door de uitgever onder een eigen Buma/Stemra lidmaatschapsnummer.
 2. De namen van de muziekuitgeverij(en) als genoemd in Artikel 19.1 worden gespecificeerd in Bijlage 1.
 3. Muziekuitgeverijen, welke onder beheer komen te vallen van de uitgever gedurende de looptijd van deze overeenkomst, zullen toegevoegd worden aan Bijlage 1 en muziekuitgeverijen, welke gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet langer onder het beheer vallen van de uitgever zullen op Bijlage 1 doorgehaald worden.

 

 

Aldus in tweevoud getekend te Krommenie  ……………… :

 

 

 

………………………………………………..                                           ………………………………………………..

De Uitgever                                                                 Stichting FEMU

(Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers)

 

 

BIJLAGE 1

Onderstaande muziekuitgeverijen zijn rechtstreeks lid van Buma/Stemra onder een eigen lidmaatschapsnummer en worden beheerd, geëxploiteerd en/of geadministreerd door de Uitgever en zijn derhalve onderdeel van deze overeenkomst:

 

 1. Naam Uitgever
 2. Naam Uitgever
 3. Naam Uitgever
 4. Naam Uitgever
 5. Naam Uitgever
 6. Naam Uitgever
 7. Naam Uitgever
 8. Naam Uitgever
 9. Naam Uitgever
 10. Naam Uitgever