Concept overeenkomst Online Songteksten

DE ONDERTEKENDEN:

de Stichting Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers, statutair gevestigd te ’t Erf 9, 1261 NA te Blaricum, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………. (hierna te noemen: FEMU);

EN_____________________________, statutair gevestigd te __________, __________________, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door ____________ (hierna te noemen: Licentienemer);

FEMU EN Licentienemer hierna tevens aan te duiden als Partijen en ieder afzonderlijk als Partij;

OVERWEGENDE:

1.1       dat FEMU de organisatie in Nederland is die zonder winstoogmerk de rechten op openbaarmaking en/of verveelvoudiging van liedteksten, ten aanzien waarvan FEMU op basis van overeenkomsten aangegaan met uitgevers, weergegeven in bijlage 2, gemachtigd is, in Nederland exploiteert, terzake het opnemen in websites van liedteksten;

1.2       dat de Licentienemer in het kader van de hierna gedefinieerde Gelicenceerde Diensten en Distributiekanalen, zoals nader omschreven in deze Overeenkomst, liedteksten uit het FEMU repertoire verveelvoudigt en/of openbaar maakt, waarvoor de Licentienemer de toestemming van FEMU wil verkrijgen;

1.3       dat de administratie, in het bijzonder de correcte rapportage informatie aan FEMU, van de Licentienemer, en welke verder uit deze overeenkomst voortvloeit, wordt verricht door de Licentienemer. De licentienemer levert per kwartaal, overeenkomstig het in bijlage 3 bijgesloten rapportagemodel de rapportage informatie, gespecificeerd per maand, aan FEMU aan. De rapportage informatie over de periode 1 juni 2012 tot en met de datum waarop FEMU deze overeenkomsten heeft ondertekend wordt, in afwijking van het voorgaande, in één keer aan FEMU aangeleverd overeenkomstig het rapportage model in bijlage 3. FEMU behoudt zich het recht voor om administratie dan wel correcte rapportage informatie bij Licentienemer op te vragen;

1.4       dat FEMU haar toestemming verleent onder de navolgende voorwaarden en beperkingen. 

  1. ZIJN HET NAVOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

2.1       Het Territorium van deze Overeenkomst is Nederland.

2.2       De tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst bestaat uit deze Overeenkomst, de Bijlagen en de Algemene Voorwaarden inzake digitale muziekdistributie (hierna te noemen: de Algemene Voorwaarden), waarbij in geval van conflict de tekst van de Overeenkomst voorgaat boven de tekst van de Algemene Voorwaarden.

2.3.      De Algemene Voorwaarden zijn op deze Overeenkomst van toepassing, met uitzondering van het eerste lid, van artikel 17, aangaande de overige bepalingen.

2.4       Met het ondertekenen van deze overeenkomst worden de Algemene             Voorwaarden uitdrukkelijk door Licentienemer geaccepteerd.

2.5       De navolgende in de Algemene Voorwaarden gebruikte begripsomschrijvingen worden als volgt begrepen en toegepast.

2.5.1   Onder ‘Muziekwerk(en)’ wordt verstaan ‘liedtekst(en).

2.5.2    Onder ‘FEMU-repertoire’ wordt verstaan: ‘FEMU-repertoire: alle liedteksten, ten aanzien waarvan FEMU op basis van overeenkomsten aangegaan met uitgevers, weergegeven in bijlage 2, gemachtigd is, voor de exploitatie en uitoefening van de op die liedteksten rustende rechten op openbaarmaking en/of verveelvoudiging. Tot het FEMU-repertoire behoren ook liedteksten waarvan de exploitatie en uitoefening door andere (buitenlandse) organisaties aan FEMU zijn toevertrouwd op grond van wederkerige of andere overeenkomsten.’

2.6       De in bijlage 2 weergegeven lijst met uitgevers kan te allen tijde eenzijdig door FEMU worden gewijzigd. Na schriftelijke bekendmaking van de gewijzigde lijst aan Licentienemer vervangt de gewijzigde lijst de (vorige) in bijlage 2 opgenomen lijst en wordt daarmee onderdeel van deze Overeenkomst.

  1. Licentie

 3.1       Licentienemer betaalt voor de in de bijlagen 1 gespecificeerde ter beschikkingstelling van tot het FEMU repertoire behorende liedteksten op de URL XXXX aan FEMU de in bijlagen 1 gespecificeerde vergoeding(en).

3.2       Licentienemer betaalt aan FEMU de hierbij vastgestelde niet terugvorderbare voorschotten die verrekend zullen worden met de licentievergoeding die de Licentienemer verschuldigd is:

€ XXXX, welk bedrag tien dagen na ondertekening van deze Overeenkomst betaalbaar is; en

INDIEN VAN TOEPASSING: € [________________], welk bedrag tien dagen vóór de start van de dienst van de Licentienemer in het Territorium verschuldigd is.

3.3       De van kracht zijnde tarieven worden door FEMU jaarlijks en wel per de 1e januari van enig jaar, aangepast aan eventuele veranderingen van het prijspeil, overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren Consumenten Prijs Indexcijfer alle huishoudens, afgeleid, per juni van het lopende jaar ten opzichte van juni van het voorafgaande jaar.

  1. Inwerkingtreding en beëindiging

4.1       Deze Overeenkomst treedt met terugwerkende kracht in werking op XXXX en is geldig voor onbepaalde tijd (behoudens art. 11.1 Algemene Voorwaarden).

4.2       De overeenkomst kan eenzijdig schriftelijk worden beëindigd door partijen.

Voor de overeenkomst geldt een opzegtermijn van 6 maanden, welke in werking treedt na ontvangst van de opzegging door een der partijen.

Ondertekening

Opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn en ondertekend:

 

 

Licentienemer: ___________________           Stichting FEMU

 

 

PLAATS: ________________________        PLAATS: Blaricum

 

DATUM: _________________________      DATUM: ______________________

 

 

 

Handtekening: ____________________        Handtekening: _________________

 

 

 

Naam ondertekenaar: ________________         Naam ondertekenaar:

 

 

Bijlage 1.

 

Page Views

 

Definitie

 

Een Dienst waarbij de Licentienemer via een Netwerk tot het FEMU-repertoire behorende liedteksten ter beschikking stelt aan Eindafnemers waarbij gebruik gemaakt wordt van een Non-Lineaire Tijdelijke Ter Beschikking Stelling.

 

    Tarief

 

Vergoeding op basis van pageviews 

T/m 50.000 pageviews per maand  € 25,00 Per 50.000 pageviews (of gedeelte daarvan) meer per maand € 25,00 extra.

 


 

 

 

Bijlage 2.

 

Muziekuitgeverijen, welke een mandaat aan FEMU hebben gegeven:

Deelnemende Muziekuitgeverijen

 

 

 

 

Bijlage 3.

 

Jaar: Totaal aantal pageviews per maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December