Algemene voorwaarden Digitale Muziekdistributie

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden

Artikel
 1. Licentieverlening
 2. Voorwaarden, Tarieven en Percentage gebruikt FEMU-repertoire
 3. Betaling en (Doorlopend) Voorschot
 4. Correcte Rapportage informatie
 5. Te late rapportage en/of te late betaling
 6. Controle
 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 8. Zekerheidstelling
 9. Verrekening
 10. Bewerkingen, persoonlijkheidsrechten en naburige rechten
 11. Looptijd, opzegging en opschorting van de overeenkomst
 12. Geheimhouding en publiciteit
 13. Volledige overeenkomst, wijzigingen en splitsbaarheid
 14. Cessie en aandelenoverdracht
 15. Kennisgevingen
 16. Geen partnerschap
 17. Overige bepalingen

Definities en begripsomschrijvingen:

 Advertentie Inkomsten: alle opbrengsten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • Opbrengsten bij wijze van bartering, sponsoring en commissies, die de licentienemer ontvangt door de plaatsing van advertenties van derden; en
 • Opbrengsten bij wijze van bartering, sponsoring en commissies die de licentienemer ontvangt door de opname van advertenties van derden, advertenties van derden “in-stream” of advertenties van derden “in-download” als onderdeel van de gelicenseerde diensten, dat wil zeggen advertenties die direct aan het begin, aan het einde of tijdens de daadwerkelijke levering van een Muziekwerk aan een eindafnemer worden geplaatst.

Ter voorkoming van twijfel omvatten deze opbrengsten in alle hierboven genoemde gevallen al dergelijke opbrengsten, ongeacht of deze ontvangen worden door de licentienemer dan wel een met hem gelieerde partij, affiliaties, een agent of een vertegenwoordiger van die partij.

Affiliatie: Iedere derde die in samenwerking met, of in opdracht en/of op aanwijzingen van een licentienemer muziekwerken aanbiedt, op voorwaarde dat de licentienemer verantwoording draagt voor zowel de inhoud van de database met de muziekwerken als de reproductie en/of openbaarmaking van die muziekwerken

Afrekenperiode: Een kalenderkwartaal, tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald.

Bedrijfsmatig: Iedere bij een KvK ingeschreven entiteit (bedrijven, VOF’s, eenmanszaak, etc.); en particulieren die inkomsten genereren met hun dienst.

FEMU-repertoire: Alle muziekwerken die componisten, tekstdichters of hun rechtsopvolgers rechtstreeks of door middel van derden aan FEMU hebben toevertrouwd of nog zullen toevertrouwen voor de exploitatie en uitoefening van het op die muziekwerken rustende auteursrecht. Hiertoe behoren ook muziekwerken waarvan de exploitatie en uitoefening door andere (buitenlandse) organisaties aan FEMU zijn toevertrouwd op grond van wederkerige of andere overeenkomsten.

Bijkomende Inkomsten: Alle inkomsten die direct of indirect verband houden met de diensten van de licentienemer, zoals maar niet uitsluitend abonnementsgelden, de verkoop van marktgegevens of overige inkomsten genererende afspraken met derden.

Consumentenprijs: de prijs die de eindafnemer aan de licentienemer betaalt voor elke aankoop van een product / track, exclusief BTW of vergelijkbare omzetbelastingen. Ter voorkoming van twijfel is het volgende in de consumentenprijs inbegrepen, echter zonder hiertoe beperkt te zijn:

 • Het periodieke abonnementsgeld;
 • Master quality toeslagen, zoals extra toeslagen voor WAV-bestanden;
 • Exclusiviteitstoeslagen;
 • Prerelease-toeslagen;
 • Toeslagen wegens leveringskosten;
 • Administratieve toeslagen;
 • De in de consumentenprijs begrepen betalingskosten die de licentienemer aan zijn eindafnemers in rekening brengt; en • Bandbreedtetoeslagen.

Voor de doeleinden van deze overeenkomst is bij de consumentenprijs niet inbegrepen:

 • De opbrengsten die gegeneerd worden met de verkoop van geautoriseerde fonogrammen op dragers (zoals, maar niet beperkt tot, CD’S);
 • Bedragen die de eindafnemer heeft betaald en vervolgens door de licentienemer zijn terugbetaald wegens een technische fout waardoor de eindafnemer de betreffende muziekwerken niet kan downloaden;
 • Door de licentienemer ontvangen vergoedingen voor technische diensten indien en voor zover deze diensten geen verband houden met de exploitatie van de muziekwerken zoals in deze overeenkomst bedoeld;
 • Terugboekingen op creditcards vanwege frauduleuze transacties; en
 • De niet in de consumentenprijs begrepen betalingskosten, zijnde de betalingskosten die de licentienemer niet aan zijn eindafnemers in rekening brengt, maar die een derde afzonderlijk aan een eindafnemer in rekening brengt, zoals, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, PayPal, iDeal en creditcard-kosten die een derde afzonderlijk aan een eindafnemer in rekening brengt. De licentienemer dient aan FEMU bewijs te overleggen dat hij geen opbrengsten genereert met niet in de consumentenprijs begrepen betalingskosten.

Dienst(en): De internetsite, netwerkservice of soortgelijke producten of middelen waarbij (een product met) muziekwerken word(t)en aangeboden en de licentienemer ten opzichte van de eindafnemer zorg en verantwoording draagt voor de inhoud daarvan.

Eindafnemer: Een individuele eindgebruiker van de gelicenseerde dienst(en) van de licentieafnemer.

Gelicenseerde dienst(en): De digitale dienst(en), zoals omschreven in deze overeenkomst ten aanzien waarvan licentienemer van FEMU voor het gebruik van muziekwerken op grond en onder de voorwaarden van deze overeenkomst toestemming heeft gekregen.

Inkomsten via derde partijen: Alle inkomsten die verband houden met alle op het territorium gerichte reclameboodschappen zoals bedoeld in art.1.1 onder 1 van de Mediawet 2008 (advertentie inkomsten) en alle bijkomende inkomsten.

Lineaire beschikbaar stelling/lineair beschikbaar stellen: De functionaliteit waarbij de licentienemer via een netwerk een dienst aanbiedt waarbij de licentienemer en niet de eindafnemer de inhoud en het tijdstip bepaalt van beschikbaarstelling van een track/product aan de eindafnemer (zgn. push-technologie).

Muziekwerk(en): Muziekwerk(en) deel uitmakend van het FEMU-repertoire, ongeacht of zij nu reeds bekend zijn of in de toekomst gemaakt zullen worden, met of zonder tekst, alsmede dramatisch-muzikale, choreografische werken indien dergelijke werken beschikbaar worden gesteld om te beluisteren zonder te worden uitgevoerd.

Netwerk: De distributiekanalen die voor de gelicenseerde diensten gebruikt kunnen worden voor het openbaarmaken of ter beschikking stellen van de muziekwerken waarvan de inhoud tot de zorg en verantwoordelijkheid van de licentienemer behoord, zoals maar niet uitsluitend internetsites, mobiele netwerken, cliënt software, draadloze diensten zoals Wi-Fi en Bluetooth.

Niet bedrijfsmatig: Particulieren die geen inkomsten genereren (geen winstoogmerk hebben) met hun dienst.

Non lineaire ter beschikking stelling/non lineair ter beschikking stellen: De functionaliteit waarbij de licentienemer via een netwerk een dienst aanbiedt waarbij de eindafnemer zelf uit de door of namens licentienemer aangeboden tracks/producten selecteert op een door de eindafnemer gekozen tijdstip en plaats. (zgn. pull-technologie).

Openbaarmaking: Het openbaar maken in de zin van de Auteurswet, daaronder mede begrepen het ter beschikking stellen van muziekwerken in de vorm van een tijdelijke of permanente, en lineaire of non-lineaire ter beschikking stelling.

Overeenkomst: Deze overeenkomst inclusief de Algemene Voorwaarden en de bijlagen.

Permanente ter beschikking stelling/Permanent ter beschikking stellen: De lineaire of non-lineaire ter beschikking stelling waarbij de eindafnemer bevoegd is een muziekwerk vast te leggen en te bewaren zonder beperking in de tijd, al dan niet beperkt in aantal, formaat, kwaliteit, apparaat of anderszins, uitsluitend voor eigen oefening, studie of gebruik.

Product: Een mediabestand bestaande uit meer dan één muziekwerk, zoals maar niet uitsluitend een album, luisterboeken, filmwerken, videogames.

Rapportageperiode: De periode die in deze overeenkomst  is vastgesteld voor de periodieke aanlevering van muziekgebruiksgegevens.

Relevante Inkomsten: Alle inkomsten voor de licentienemer welke samenhangen met de reproductie, openbaarmaking en/of ter beschikking stelling, zoals, maar niet uitsluitend, de consumentenprijs, alsmede inkomsten via derde partijen.

 Indien op enig moment in de Mediawet of aanverwante regelgeving een nieuwe bron van inkomsten wordt opgenomen waarin in deze overeenkomst nog niet is voorzien, zal deze nieuwe vorm van inkomsten geacht worden onder de definitie van relevante inkomsten te vallen tenzij die nieuwe vorm van inkomsten geen verband houdt met de reproductie, openbaarmaking of ter beschikking stelling van muziekwerken.

Reproductie/Reproduceren: Het verveelvoudigen van muziekwerken ongeacht welk technisch procedé daarbij wordt gebruikt.

Uitgezonderd zijn de mechanische reproducties gemaakt met het oogmerk om te worden gebruikt in commercials en/of in commerciële uitingen/ boodschappen en/of in commercieel getinte boodschappen (daaronder begrepen zogenoemde ‘ledenwervingsspots’), voor welke reproducties voorafgaande aan de vervaardiging de separate, schriftelijke toestemming van Stemra dient te worden verkregen, aan welke toestemming Stemra nadere voorwaarden kan verbinden. Waar mogelijk, zullen partijen met elkaar overleggen omtrent de uitwerking van deze bepaling in concrete gevallen.

Territorium: Het in deze overeenkomst vastgestelde gebied waarop deze overeenkomst van toepassing is.

Toestel: Een apparaat waarmee de eindafnemer rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik kan maken van de gelicenseerde diensten, zoals maar niet uitsluitend, een computer, Gameconsole, mobiele telefoon,  mediaspeler of andere op dit moment nog niet bestaande apparaten.

Track: Een mediabestand bestaande uit één enkel muziekwerk.

Tijdelijke Ter Beschikking Stelling/Tijdelijk Ter Beschikking Stellen: De lineaire of non-lineaire ter beschikking stelling waarbij de eindafnemer bevoegd is een muziekwerk vast te leggen en te bewaren gedurende een in tijd beperkte periode, al dan niet beperkt in aantal, formaat, kwaliteit, apparaat of anderszins.

Artikel 1. Licentieverlening

1.1          Binnen de grenzen van haar rechten en bevoegdheden en onder de in deze overeenkomst vervatte voorwaarden, verleent FEMU hierbij aan de licentienemer de volgende licentie in het territorium(de licentie), welke licentie hierbij door de licentienemer wordt aanvaard: een niet-exclusieve licentie om de muziekwerken uit het FEMU-repertoire te reproduceren en openbaar te maken en/of ter beschikking te stellen voor uitsluitend de in de bijlagen van deze overeenkomst nader omschreven en uitgewerkte gelicenseerde diensten.

1.2          De licentienemer moet FEMU in kennis stellen wanneer hij een of meer van de gelicenseerde diensten wijzigt en/of wanneer hij de eindafnemer een nieuwe digitale dienst aanbiedt, in beide gevallen voordat de licentienemer de betrokken auteursrechten gaat gebruiken. Wanneer de licentienemer FEMU niet in kennis stelt van een voor de licentie relevante wijziging in de gelicenseerde diensten en/of van de introductie van een nieuwe digitale dienst kan FEMU per aangetekende post en zonder rechterlijke tussenkomst, en onverminderd eventuele andere wettelijke rechten die zij heeft, de licentie met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen zolang de licentienemer in verzuim is.

1.3          De administratieve gegevens van FEMU zijn bindend met betrekking tot de omvang en inhoud van het FEMU-repertoire, behoudens het recht van de licentienemer om tegenbewijs te leveren.

Artikel 2. Voorwaarden, tarieven en percentage gebruikt FEMU-repertoire

2.1          De voorwaarden en beperkingen, het territorium, de licentievergoeding en de  rapportageformulieren zijn voor elke gelicenseerde dienst vastgelegd in deze overeenkomst.

2.2          FEMU kan de bijlagen van tijd tot tijd eenzijdig wijzigen als gevolg van wijzigingen in de voorwaarden en tarieven met inachtneming van een aanzeggingstermijn van drie (3) maanden.

2.3          FEMU kan de rapportageformulieren in de bijlagen eenzijdig wijzigen, met inachtneming van een aanzeggingstermijn van drie (3) maanden. Indien het DDEXformat binnen de industrie wordt overeengekomen, kan het DDEX-format sommige van de rapportageformulieren met onmiddellijke ingang vervangen.

2.4          FEMU kan bij aanvang van de overeenkomst het gemiddelde percentage gebruikt FEMU-repertoire vaststellen door middel van een schatting. Tenzij anders overeengekomen, meet FEMU vervolgens in de eerste afrekenperiode het gemiddelde percentage gebruikt FEMU-repertoire van de gelicenseerde diensten, bijvoorbeeld door middel van een steekproef.

2.5          FEMU mag jaarlijks beslissen of zij wel of geen nieuw percentage gebruikt FEMU-repertoire zal vaststellen.

Artikel 3. Betaling en (Doorlopend) Voorschot

3.1          De licentienemer betaalt aan FEMU de licentievergoeding die voor elke gelicenseerde dienst in de aangehechte bijlagen vermeld staat.

3.2          De licentienemer betaalt de aan FEMU verschuldigde licentievergoeding in Euro’s. In voorkomende gevallen is de wisselkoers de wisselkoers op het sluitingstijdstip voor de handel op de laatste dag van de afrekenperiode. De van toepassing zijnde wisselkoers is de koers die gepubliceerd is op: http://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/valutacentrum/historische_koerslijsten.html of door FEMU aan te wijzen sites.

3.3          FEMU zal in alle gevallen de verschuldigde licentievergoeding vermeerderen met BTW of vergelijkbare omzetbelastingen tegen het wettelijke percentage.

3.4          De licentienemer betaalt FEMU de in de overeenkomst vastgestelde niet terugvorderbare voorschotten voor het territorium die verrekend zullen worden met de licentievergoeding die de licentienemer in het territorium verschuldigd is.

3.5          Indien de voorschotten die zijn vastgelegd in de overeenkomst per het einde van enige afrekenperiode zijn verrekend, betaalt de licentienemer vervolgens aan FEMU een doorlopend voorschot op basis van de gemiddelde cijfers van de drie voorafgaande maanden. Deze “doorlopende” voorschotten duren tijdens de gehele looptijd van deze overeenkomst voort.

3.6          FEMU factureert derhalve vervolgens de licentienemer per afrekenperiode. De factuur beslaat een periode van twee (2) afrekenperiodes, bestaande uit:

(a)      de verstreken afrekenperiode; en

(b)      bij wijze van “doorlopend” voorschot, de lopende afrekenperiode.

FEMU verstuurt de factuur in de eerste maand van elke afrekenperiode. De licentienemer moet alle facturen die hij van FEMU ontvangt binnen 30 dagen voldoen, tenzij op de factuur zelf anders is vermeld.  

Artikel 4. Correcte Rapportage informatie

4.1          De licentienemer verstrekt aan FEMU (t.a.v. de afdeling Reprografisch recht) vóór de 21e van de eerste maand van elke rapportageperiode een elektronisch overzicht voor alle gelicenseerde diensten van de voorgaande rapportageperiode in de vorm van de ingevulde rapportageformulieren (zie de aangehechte bijlagen) bestaande uit de volgende informatie (de Correcte Rapportage informatie):

(a)      de rapportageformulieren voor elk van de gelicenseerde diensten afzonderlijk, volgens het in bijlage 4 voorziene model;

(b)      de consumentenprijs;

(c)      de relevante inkomsten.

4.2          Naast het bepaalde in artikel 4.1 moet de licentienemer aan FEMU een jaarlijks overzicht verstrekken van de relevante inkomsten, Op verzoek van FEMU zal licentienemer dit overzicht voorzien van een verklaring van een registeraccountant, In dat geval dient de registeraccountant te verklaren dat het overzicht in het licht van deze overeenkomst volledig en juist is. De licentienemer moet het overzicht en de verklaring van de registeraccount verstrekken vóór 1 juli van het jaar dat volgt op het jaar waarop het overzicht betrekking heeft. Aan de hand daarvan zal FEMU een eindafrekening opmaken, waaruit blijkt of licentienemer nog een bedrag aan FEMU verschuldigd is of een bedrag van FEMU tegoed heeft. Eventueel teveel door licentienemer aan FEMU betaalde bedragen zullen door FEMU worden verrekend met in de toekomst door licentienemer verschuldigde bedragen, of, indien verrekening niet meer mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de overeenkomst ontbonden is), binnen een maand na verstrekking van het overzicht worden gerestitueerd. Indien FEMU nog een bedrag van licentienemer tegoed heeft, zal zij een factuur sturen, met inachtneming van artikel 3.7 van deze overeenkomst.

4.3          De licentienemer verleent zo spoedig mogelijk na daartoe te zijn verzocht medewerking aan het vergaren van aanvullende gegevens die nodig zijn voor een correcte verdeling van de vergoedingen die FEMU van licentienemer heeft ontvangen.

4.4          De licentienemer verstrekt aan FEMU alle andere commercieel redelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst nodig heeft en wel onmiddellijk in reactie op het eerste schriftelijke verzoek daartoe van FEMU. 

 4.5          Wanneer FEMU niet of te weinig kan uitkeren aan tekstdichters, componisten en uitgevers als gevolg van een onvolledige of onjuiste verstrekking van de Correcte Rapportage informatie en het jaarlijks overzicht uit artikel 4.2 door de licentienemer, kan FEMU de daaruit voortvloeiende kosten en schade op de licentienemer verhalen (de naclaims). FEMU kunnen tot 4 (vier) jaar na afloop van het kalenderjaar waarop de naclaim (mede) betrekking heeft naclaims indienen, zelfs wanneer FEMU de factuur al heeft opgemaakt.

4.6          De licentienemer is, zowel tijdens de looptijd van deze overeenkomst als gedurende een periode van vier jaren na de beëindiging daarvan, verplicht tot het bijhouden, bewaren en na een redelijke kennisgevingtermijn ter inzage stellen van een deugdelijke en gedetailleerde administratie, samen met alle correspondentie, documentatie, elektronische gegevens en andere informatie die betrekking heeft op de correcte rapportage informatie. Ter voorkoming van twijfel gelden de bovenstaande bepalingen ook voor derden die de licentienemer op enigerlei wijze inschakelt of gebruikt voor reproductie en/of openbaarmaking van de muziekwerken.

4.7          Indien de licentienemer of de door hem ingeschakelde derde verzuimt of niet instaat is binnen drie weken na het eerste verzoek daartoe van FEMU zijn administratie samen met de nodige documentatie aan FEMU ter inzage te stellen verbeurt de licentienemer, een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van 10% van de bedragen die in de laatste 12 maanden daarvoor zijn gefactureerd, per periode van zeven dagen dat het verzuim voortduurt, ongeacht eventuele andere rechtsmiddelen.

Artikel 5. Te late rapportage en/of te late betaling

 5.1           Indien:

(a)      De licentienemer onjuiste rapportage informatie aan FEMU verstrekt; en/of

(b)      De licentienemer de correcte rapportage informatie te laat aan FEMU verstrekt; en

(c)       FEMU als gevolg van a. en/of b. de correcte rapportage-informatie niet tegen redelijke kosten kan matchen met de voor FEMU beschikbare databases, en FEMU de rapportageregels handmatig moet matchen;

Dan geldt dat FEMU de kosten van het handmatig matchen van onjuiste rapportageinformatie tegen een tarief van niet meer dan vijfennegentig (95) euro per uur met een minimum van één (1) euro per rapportageregel aan de licentienemer in rekening mag brengen. FEMU heeft het recht om het maximum van dit tarief eenzijdig te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt uiterlijk drie maanden voor de ingangsdatum aan licentienemer bekend gemaakt.

5.2          Indien de licentienemer te laat of in het geheel niet betaalt, geldt dat FEMU, naast eventuele andere rechten en rechtsmiddelen waarover zij beschikt, een eerste en tweede betalingsaanmaning zal versturen. Wanneer de licentienemer na de tweede betalingsaanmaning niet tot betaling overgaat, is de licentienemer in gebreke zonder dat er een ingebrekestelling nodig is. Als gevolg daarvan is de licentienemer de Nederlandse wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd werd en:

(a)      Is FEMU gerechtigd om het door de licentienemer verschuldigde bedrag te schatten op basis van de aan haar bekende gegevens over de betaling die over die afrekenperiode verschuldigd is en om dit bedrag aan de licentienemer te factureren; de licentienemer moet deze factuur binnen 30 dagen voldoen; en

(b)      Is de licentienemer een boete verschuldigd van maximaal 10% van de bedragen die in de 12 maanden daarvoor gefactureerd zijn; en

(c)       Is de licentienemer verplicht tot betaling van alle kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die FEMU ter invordering van het verschuldigde bedrag heeft gemaakt; en

(d)      Worden de buitengerechtelijke kosten die FEMU maakt ter invordering van het verschuldigde bedrag hierbij gesteld op twintig procent (20)% van het te incasseren bedrag exclusief BTW, indien van toepassing; en

(e)      Kan FEMU per aangetekende post en zonder rechterlijke tussenkomst, en onverminderd eventuele andere wettelijke rechten die zij heeft, de licentie met onmiddellijke ingang opschorten zo lang de licentienemer in verzuim is.

5.3          Indien:

(a)      De licentienemer de correcte rapportage informatie te laat of in het geheel niet verstrekt;

(b)      De licentienemer de jaarlijkse verklaring van de registeraccountant te laat of in het geheel niet verstrekt.

5.4          Is de licentienemer in gebreke zonder dat er een ingebrekestelling nodig is. Als gevolg daarvan is de licentienemer de Nederlandse wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd werd en:

(a)          Is FEMU gerechtigd om het door de licentienemer verschuldigde bedrag te schatten op basis van de aan haar bekende gegevens over de betaling die over die afrekenperiode verschuldigd is en om dit bedrag aan de licentienemer te factureren; de licentienemer moet deze factuur binnen 30 dagen voldoen; en

(b)          Is de licentienemer een boete verschuldigd van maximaal 10% van de bedragen die in de 12 maanden daarvoor gefactureerd zijn; en

(c)          Is de licentienemer verplicht tot betaling van alle kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die FEMU ter invordering van het verschuldigde bedrag heeft gemaakt; en

(d)         Worden de buitengerechtelijke kosten die FEMU maakt ter invordering van het verschuldigde bedrag hierbij gesteld op twintig procent (20)% van het te incasseren bedrag exclusief BTW, indien van toepassing; en

(e)          Kan FEMU per aangetekende post en zonder rechterlijke tussenkomst, en onverminderd eventuele andere wettelijke rechten die zij heeft, de licentie met onmiddellijke ingang opschorten zo lang de licentienemer in verzuim is.

 

Artikel 6. Controle 

6.1          De van de licentienemer verlangde informatie zoals in deze overeenkomst uiteengezet moet afdoende zijn om de volgende personen (De bevoegde vertegenwoordigers van FEMU) in staat te stellen om zich te vergewissen van de volledigheid en juistheid van de administratie en rapportage van of namens de licentienemer:

(a)      Een door FEMU benoemde accountant; en/of

(b)      Een bevoegde vertegenwoordiger van FEMU; en/of

(c)       Een werknemer van een derde die FEMU heeft aangewezen om zich te vergewissen van de volledigheid en juistheid van de administratie en rapportage van de licentienemer, zoals, maar niet beperkt tot, forensisch IT-specialisten.

6.2          De licentienemer zal op eerste verzoek bevoegde vertegenwoordigers van FEMU toegang verlenen tot zijn bedrijf of het bedrijf van derden die bij de uitvoering van deze overeenkomst voor licentienemer betrokken zijn, voor het inzien van de administratie. De Bevoegde Vertegenwoordigers van FEMU zijn gerechtigd om alle voor de controle relevante informatie en/of documentatie in te zien, ongeacht waar die zich bevindt, en daarvan uittreksels en kopieën te maken ter uitvoering van alle werkzaamheden die voor de controle nodig zijn. De inzage geschiedt tijdens normale werkuren.

6.3          Wanneer steekproeven in het kader van een controle uitwijzen dat de licentienemer gedurende de periode waarin de controle door of namens FEMU plaatsvond te weinig heeft betaald, is de licentienemer verplicht tot betaling van het te weinig betaalde bedrag, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over de periode waarin deze vergoeding aan FEMU had moeten worden betaald tot de datum waarop deze daadwerkelijk wordt betaald, onverminderd eventuele andere rechten die FEMU op grond van deze overeenkomst of de wet heeft.

6.4          Wanneer een controle uitwijst dat de licentienemer ten minste 5% te weinig heeft betaald en/of onjuist heeft gerapporteerd over de periode waarop de controle door of namens FEMU betrekking heeft, is de licentienemer verplicht tot betaling (naast een eventuele betaling op grond van artikel 6 lid 3) van de redelijke kosten van die controle door FEMU en wel binnen 28 dagen nadat de licentienemer de BTW factuur daarvoor van FEMU heeft ontvangen, onverminderd de andere rechten die FEMU op grond van deze overeenkomst of de wet heeft. Het bepaalde in de vorige zin geldt slechts indien het te weinig betaalde bedrag meer dan één duizend Euro (EUR 1.000) bedraagt.

6.5          Bij de uitvoering van een controle op grond van dit artikel zullen FEMU geen vertrouwelijke informatie van de licentienemer die hun ter kennis komt tijdens de controle, aan derden bekendmaken noch aan derden ter beschikking stellen zonder de toestemming van de licentienemer, behalve voor het verstrekken van informatie over deze overeenkomst aan professionele adviseurs van FEMU of in het kader van een juridische procedure.

6.6         De licentienemer moet rechtszaken of procedures die verband houden met door of namens FEMU gedane bevindingen die uit de controle blijken binnen twee (2) jaar na de eerste dag van de betreffende controle hebben aangespannen. Het aanspannen van een rechtszaak of procedure laat betaling van eventuele facturen onverlet.

Artikel 7.  Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1          FEMU vrijwaart de licentienemer voor elke financiële aansprakelijkheid voor claims ingesteld door muziekauteursrechthebbenden of hun vertegenwoordigers die door FEMU vertegenwoordigd zijn, inzake de muziekwerken van die rechthebbenden of hun vertegenwoordigers die de licentienemer tijdens de looptijd van deze overeenkomst binnen het territorium reproduceert en/of openbaar maakt.

7.2          De omvang van de vrijwaring is beperkt tot het bedrag dat de muziekauteursrechthebbende of zijn/haar vertegenwoordiger die voor de claim verantwoordelijk is in dat jaar van FEMU zou hebben ontvangen voor het betreffende gebruik van het Muziekwerk.

7.3          De vrijwaring is daarnaast beperkt tot claims die worden ingediend binnen één jaar na de dag waarop de licentienemer het Muziekwerk Reproduceerde of Openbaar maakte. Het totale vrijwaringbedrag dat FEMU in enig kalenderjaar verschuldigd is, is verder beperkt tot het bedrag dat de licentienemer in het kalenderjaar waarin het gebruik plaatsvond aan FEMU heeft betaald.

Artikel 8.  Zekerheidstelling

 

8.1          De licentienemer moet voor zijn betalingen aan FEMU op grond van deze overeenkomst zekerheid stellen door een doorlopende garantie te verstrekken voor de betalingen waarvoor hij op grond van deze overeenkomst aansprakelijk is en voor de nakoming van al zijn financiële verplichtingen uit deze overeenkomst, en wel in de vorm van een bankgarantie van een erkende bankinstelling, gelijk aan het door FEMU geschatte bedrag van de vergoeding voor drie maanden exploitatie. In de bankgarantie moet de bank zich jegens FEMU verplichten om terstond, na eerste overlegging door FEMU van een kopie van een ingebrekestelling, over te gaan tot betaling van al hetgeen de licentienemer volgens FEMU aan haar verschuldigd is, dit tot een maximum van het hierboven omschreven geschatte bedrag van de vergoeding voor drie maanden exploitatie. Een voorbeeld van een tekst van de bankgarantie en/of een kopie van de verstrekte bankgarantie zelf wordt aan de overeenkomst gehecht als bijlage 2.

8.2          Als alternatief mag de licentienemer, bij wijze van doorlopende garantie voor de betalingen en voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, een permanente waarborgsom bij FEMU storten, gelijk aan het door FEMU geschatte bedrag van de vergoeding voor drie maanden exploitatie.

8.3          FEMU kunnen het bedrag van de bankgarantie of de permanente waarborgsom jaarlijks na ontvangst van de in artikel 4 bedoelde jaarlijkse accountantsverklaring herzien. Wanneer de jaarlijkse herziening uitwijst dat het bedrag van de garantie onvoldoende is, is de licentienemer verplicht dit tot de door FEMU vereiste hoogte aan te vullen en wel binnen zeven dagen na ontvangst van een aanzegging die FEMU per aangetekende post en met ontvangstbewijs aan de licentienemer heeft verzonden. Wanneer de jaarlijkse herziening uitwijst dat het bedrag van de bankgarantie/waarborgsom te hoog is, wordt het teveel gecrediteerd op de rekening van de licentienemer in de boeken van FEMU.

8.4          De verrekening en/of terugbetaling van een waarborgsom of bankgarantie of het restant daarvan geschiedt zodra deze overeenkomst beëindigd en genoegzaam afgewikkeld is.

8.5  Wanneer de licentienemer in gebreke blijft om één van de bovengenoemde vormen van zekerheid te stellen, mag FEMU, onverminderd haar andere rechten en rechtsmiddelen, de licentie opschorten of beëindigen.

Artikel 9. Verrekening

FEMU is gerechtigd alle gelden die zij al dan niet opeisbaar aan de licentienemer verschuldigd is, te verrekenen met alle gelden die de licentienemer opeisbaar aan FEMU verschuldigd is, wanneer:

(a)      De licentienemer de bepalingen van deze overeenkomst in enig opzicht niet nakomt;

(b)      De licentienemer zijn huidige activiteiten beëindigt;

(c)       De licentienemer failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt; en (d) Op de goederen en/of activa van de licentienemer beslag wordt gelegd. 

Artikel 10.  Bewerkingen, persoonlijkheidsrechten en naburige rechten

10.1          De muziekwerken mogen uitsluitend in hun oorspronkelijke vorm gereproduceerd en openbaar gemaakt worden. De licentie staat geen verveelvoudigingen toe in gewijzigde vorm, waarbij een nieuw werk ontstaat.

10.2          De licentienemer moet de Persoonlijkheidsrechten van de auteurs eerbiedigen. De licentie laat een claim van auteurs op grond van Persoonlijkheidsrechten onverlet.

10.3          Deze overeenkomst laat de rechten op grond van de Wet op de Naburige Rechten, zoals de rechten van de uitvoerende kunstenaar en de fonogrammenproducent, onverlet. Tenzij geen wettelijk toestemmingsvereiste geldt, garandeert de licentienemer dat het gebruik van de muziek op grond van deze overeenkomst is toegestaan door de uitvoerend kunstenaars en fonogrammenproducenten of, indien van toepassing, door de collectieve (beheers)organisatie die hun rechten beheert (zoals, maar niet beperkt tot SENA en de NVPI.) 

Artikel 11. Looptijd, opzegging en opschorting van de overeenkomst

11.1          De looptijd wordt telkens automatisch voor een periode van één (1) jaar verlengd, tenzij een partij de wederpartij uiterlijk drie (3) maanden vóór het verstrijken van de dan lopende contractperiode schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt.

11.2          Partijen mogen deze overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst opzeggen wanneer de wederpartij:

(a)       Zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet of niet naar behoren nakomt, mits degene die stelt dat er sprake is van verzuim de wederpartij schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de in gebreke zijnde partij het verzuim niet binnen dertig (30) dagen na de schriftelijke ingebrekestelling heeft gezuiverd of niet begonnen is met een wezenlijke zuivering van het vermeende verzuim; en/of

(b)       Failliet wordt verklaard op grond van de Faillissementswet of vergelijkbare wetten die in het rechtsgebied van de wederpartij gelden; en/of

(c)       Surseance van betaling aanvraagt; en/of zijn activiteiten beëindigt;

(d)      Wanneer de licentienemer een of meer van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, kan FEMU per aangetekende brief en zonder rechterlijke tussenkomst, en onverminderd haar eventuele andere rechten, de licentie met onmiddellijke ingang opschorten zolang de licentienemer in verzuim is. 

Artikel 12. Geheimhouding en publiciteit

12.1          Partijen mogen de met deze overeenkomst beoogde zakelijke relatie in algemene termen aan derden openbaar maken, waarbij echter geldt dat de voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij vereist is voor:

(a)      De openbaarmaking op enige wijze dan ook van specifieke bepalingen en voorwaarden die met deze overeenkomst worden beoogd; en

(b)      De verspreiding op enige wijze van een persbericht of soortgelijke publicatie (ook ingeval van publicatie op een website) over deze overeenkomst (of een deel daarvan) of de nakoming of beëindiging daarvan.

12.2          Behoudens voor zover hierboven vermeld, zijn partijen verplicht tot strikte geheimhouding van deze overeenkomst, de bepalingen en de voorwaarden daaruit, tenzij er een wettelijke plicht tot openbaarmaking geldt.

Artikel 13. Volledige overeenkomst, wijzigingen en splitsbaarheid

13.1          Deze overeenkomst (i) omvat de uitsluitende en volledige overeenkomst tussen partijen inzake het onderwerp van deze Overeenkomt en treedt in de plaats van alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken tussen partijen daarover, (ii) is verbindend en komt ten goede aan partijen bij deze overeenkomst en hun respectievelijke rechtsopvolgers en (iii) kan in verschillende exemplaren worden opgemaakt, die alle te samen een en hetzelfde stuk vormen.

13.2           Een wijziging van deze overeenkomst of een of meer van de stukken in de overeengekomen vorm is slechts geldig wanneer de wijziging schriftelijk plaatsvindt, aan het einde van een afrekenperiode en vereisen de instemming van beide partijen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 2 lid 2 en 3 en artikel 5 lid 2 en 3.

13.3          Indien een bepaling uit deze overeenkomst onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard door een gerechtelijke of administratieve autoriteit, laat die ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid de overige bepalingen uit deze overeenkomst onverlet, die onverkort van kracht blijven. 

Artikel 14. Cessie en aandelenoverdracht

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij mag een partij deze overeenkomst of zijn rechten daaruit niet geheel of gedeeltelijk cederen, overdragen, bezwaren, verbinden of daarmee op enige andere soortgelijke wijze omgaan en mag een partij zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk uitbesteden of een fonds ten gunste van een derde in het leven roepen voor een of meer van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, behalve ingeval van een overdracht aan een derde die volledig of grotendeels in het bezit is van of gecontroleerd wordt door de licentienemer of in geval van een aankoop of acquisitie door een derde van alle of praktisch alle aandelen of activa van de licentienemer, in welk geval de licentienemer de voorafgaande schriftelijke toestemming van FEMU nodig heeft.

Artikel 15. Kennisgevingen

15.1          Een kennisgeving of andere mededeling die op grond van deze overeenkomst wordt gedaan, moet schriftelijk en in de Nederlandse of de Engelse taal geschieden, rechtsgeldig ondertekend zijn door of namens de partij die de kennisgeving of mededeling doet en verzonden worden naar het adres met vertegenwoordiger zoals opgegeven in een bijlage bij deze overeenkomst of een ander adres, naam of faxnummer dat een partij van tijd tot tijd schriftelijk aan de wederpartij opgeeft.

15.2          Partijen moeten elkaar onmiddellijk in kennis stellen van adreswijzigingen, wijzigingen in gegevens en contactpersonen tijdens de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 16. Geen partnerschap

Niets uit deze overeenkomst zal een partnerschap of joint venture tussen partijen doen ontstaan en behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in deze overeenkomst wordt bepaald, mag de ene partij geen verbintenis aangaan of garantie geven namens de andere partij en de ander partij  niet anderszins (ver-)binden.   

Artikel 17. Overige bepalingen

 17.1          Deze overeenkomst heeft geen betrekking op het afbeelden van songteksten, CDinlays en het gebruik van muzieknotaties.

17.2          Niets in deze overeenkomst zal FEMU ervan weerhouden om te profiteren van maatregelen of regelgeving inzake de in het territorium geldende zogenaamde Thuiskopie-heffing en om hieruit inkomsten te verwerven, welke inkomsten op geen enkele wijze van invloed kunnen zijn op de vergoeding die FEMU op grond van deze overeenkomst ontvangt.

17.3          Op verzoek van FEMU verstrekt de licentienemer aan FEMU de gehanteerde leveringsvoorwaarden en/of standaardcontracten met eindafnemers. De licentienemer garandeert dat de leveringsvoorwaarden en de standaardcontracten niet in strijd zijn met het bepaalde in deze overeenkomst en FEMU op geen enkele wijze belemmeren in haar exploitatie van de muziekauteursrechten.

17.4          FEMU behoudt zich het recht voor om voor bepaalde muziekwerken uit de FEMU-repertoire geen toestemming te verlenen of deze in te trekken indien deze muziekwerken het voorwerp zijn van juridische procedures of wanneer de rechten van FEMU op deze muziekwerken worden betwist.

17.5          Alle bijlagen bij deze overeenkomst maken integraal deel uit van deze overeenkomst.

17.6          Aan deze overeenkomst kunnen partijen na de beëindiging ervan geen rechten voor de toekomst ontlenen, noch wat betreft de hoogte van de vergoeding noch wat betreft de voor het auteursrecht relevante handelingen die in het geding zijn.

17.7          Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle hierop betrekking hebbende geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

17.8          Een afstand van recht inzake een bepaling of verzuim onder deze overeenkomst vormt geen afstand door de benadeelde partij van de naleving van dezelfde of een andere bepaling in de toekomst, of van het recht van de benadeelde partij om dezelfde of een andere bepaling in de toekomst te doen gelden.

17.9          De licentienemer moet de volgende tekst opnemen op het deel van de internetsite(s) waarop de bepalingen inzake de gebruiksvoorwaarden voor transacties in het territorium staan. Bij elk gebruik van de onderstaande tekst moet de licentienemer het logo van FEMU naast de tekst plaatsen:

“De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.”  

De titels en opschriften die in verband met de bepalingen van deze overeenkomst zijn gebruikt, dienen slechts voor het gemak van verwijzing en de betekenis en uitleg van de bepalingen uit deze overeenkomst worden hierdoor niet beïnvloed of gewijzigd.

*******************************************************************