Standaard Licentieovereenkomst Podia en Evenementen

DE ONDERGETEKENDEN:

 de Stichting Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers, statutair gevestigd te t Erf 9, 1261 NA, te

Blaricum, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………….(hierna te noemen: FEMU);

EN

.……………………………., statutair gevestigd te…………………………, te ……………………., hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………………….

(hierna te noemen: Licentienemer);

FEMU en Licentienemer hierna tevens aan te duiden als Partijen en ieder afzonderlijk als Partij;

OVERWEGENDE DAT:

       FEMU opgericht is in 2016 om de grafische reproductierechten in Nederland te exploiteren voor de bij haar aangesloten muziekuitgeverijen;

      Licentienemer songteksten wenst Openbaar te maken en specifiek voor die openbaarmaking songteksten wenst te verveelvoudigen, ten behoeve van door Licentienemer of namens Licentienemer georganiseerde concerten door deze te tonen aan het publiek, met als doel het publiek mee te laten zingen met de desbetreffende uitvoerende artiesten, en daarvoor aan FEMU toestemming vraagt.

      FEMU namens de bij haar aangesloten muziekuitgeverijen gemandateerd is om voor het Gebruik van songteksten toestemming te verlenen en dat FEMU bereid is om deze toestemming aan  Licentienemer te verlenen onder de in deze overeenkomst gestelde en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden (hierna te noemen: de Overeenkomst).

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Artikel 1. Definities

Op de Overeenkomst zijn van toepassing de definities zoals die zijn beschreven in de FEMU
Algemene voorwaarden podia en evenementen.

Artikel 2. Van toepassing zijnde voorwaarden

Op de Overeenkomst zijn van toepassing de tarieven zoals bijgesloten in BIJLAGE 1, de FEMU Algemene voorwaarden podia en evenementen, welke tarieven en voorwaarden Licentienemer expliciet aanvaardt met het ondertekenen van de Overeenkomst. De FEMU Algemene voorwaarden podia en evenementen zijn als BIJLAGE 2 bijgesloten en zijn tevens te raadplegen op de website van FEMU: www.femu.nl .

 Artikel 3. Toestemming

3.1       Onder de voorwaarden en beperkingen zoals in de Overeenkomst gesteld, verleent FEMU voor de duur van de Overeenkomst en voor het territoir Nederland de niet-exclusieve en niet overdraagbare toestemming om de door Licentienemer te Gebruiken songteksten, welke behoren tot het door FEMU vertegenwoordigde repertoire, Openbaar te maken, en specifiek voor die Openbaarmaking te verveelvoudigen, ten behoeve van door Licentienemer of namens Licentienemer georganiseerde concerten, door deze te tonen aan het publiek, met als doel het publiek mee te laten zingen met de desbetreffende uitvoerende artiesten en welke toestemming hierbij door Licentienemer is aanvaard.

3.2       Indien en voor zover (delen van) het door Licentienemer te Gebruiken repertoire niet tot het door FEMU vertegenwoordigde repertoire behoort, dan zal FEMU Licentienemer daarover schriftelijk informeren. Voor de duidelijkheid: voor songteksten die niet tot het door FEMU vertegenwoordigde repertoire behoren geeft FEMU dus noch toestemming noch een          vrijwaring.

3.3       Ingeval sprake is van de in artikel 3.2 bedoelde situatie zal FEMU zich inspannen om het mandaat van de desbetreffende muziekuitgeverij te verkrijgen, opdat FEMU toch voor de door Licentienemer te gebruiken songtekst(en) toestemming verleend kan worden.

 Artikel 4. Tarief en vergoeding

 4.1       Uit hoofde van de Overeenkomst is Licentienemer aan FEMU een vergoeding verschuldigd.

4.2       FEMU brengt die vergoeding in rekening op basis van het op de Overeenkomst van  toepassing zijnde tarief, en de daarbij behorende voorwaarden, zoals daarvan de meest  actuele versie is gepubliceerd op de website van FEMU, te weten: https://femu.nl/index.php/licenties/evenementen/. Een afschrift van de meest actuele tarieven en bijbehorende voorwaarden is bijgesloten in BIJLAGE 1.

4.3       De door Licentienemer te betalen vergoeding wordt door FEMU vastgesteld op basis van  het desbetreffende percentage (tarief) van de Recette. Als er geen sprake is van een Recette of als het totaalbedrag aan Gages of de Uitkoopsom hoger is dan de Recette, wordt de te betalen vergoeding vastgesteld op basis van een percentage van het totaalbedrag aan Gages of de Uitkoopsom, al naar gelang welke van deze twee (het Gage of de Uitkoopsom) het hoogste is.

 Artikel 5. Voorschot

 5.1       Licentienemer betaalt FEMU het niet terugvorderbare voorschot van 80% van de door Licentienemer geschatte te betalen vergoeding.

5.2       Aan FEMU betaalde voorschotten zullen verrekend worden met de vergoeding voor het Gebruik die Licentienemer verschuldigd is.

5.3       Licentienemer betaalt het voorschot uiterlijk 10 werkdagen voor de dag waarop het Gebruik tijdens het desbetreffende concert zal plaatsvinden.

5.4       Indien en voor zover sprake is van een reeks concerten dan betaalt Licentienemer het voorschot uiterlijk 10 werkdagen voor de dag waarop het eerste concert van de desbetreffende concertreeks zal plaatsvinden.

5.5       Indien tussen het eerste en het laatste concert van de onder 5.4 bedoelde reeks concerten  meer dan 1 maand (30 dagen) zit, dan betaalt Licentienemer het voorschot steeds uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het eerste concert in de desbetreffende kalendermaand.  

 Artikel 6. Gegevensverstrekking aan FEMU

 6.1       Uiterlijk 1 werkdag na de dag van het eerste Gebruik zal Licentienemer aan FEMU opgave doen van het gebruikte repertoire in een door FEMU vastgesteld formaat (hierna te noemen: de Repertoirelijst). Dit formaat is als BIJLAGE 3 bijgesloten. 

6.2       Uiterlijk 6 weken na de dag waarop het Gebruik tijdens het desbetreffende concert heeft plaatsgevonden levert Licentienemer aan FEMU alle gegevens welke voor FEMU noodzakelijk zijn om de door Licentienemer te betalen vergoeding vast te kunnen stellen. Deze gegevens betreffen in ieder geval, maar zijn niet beperkt tot: De totale Recette, Gage,        Uitkoopsom, mits en indien deze van toepassing zijn.

6.3       Indien en voor zover sprake is van een reeks concerten dan levert Licentienemer de in artikel 6.2 bedoelde gegevens uiterlijk 6 weken na de dag waarop het laatste concert van de desbetreffende concertreeks heeft plaatsgevonden.

6.4       Indien tussen het eerste en het laatste concert van de onder 6.3 bedoelde reeks concerten meer dan 1 maand (30 dagen) zit, dan levert Licentienemer de gegevens, als bedoeld in artikel 6.2 steeds uiterlijk 6 weken na afloop van het laatste concert in de desbetreffende  kalendermaand.  

 Artikel 7. Betaling

 7.1       FEMU zal de verschuldigde vergoeding bij Licentienemer in rekening brengen onder aftrek van het reeds door Licentienemer betaalde voorschot.

7.2       Licentienemer zal de vergoeding binnen 14 dagen na factuurdatum aan FEMU betalen.

Artikel 8. Rangordebepaling

Bij strijdigheid tussen bepalingen in de Overeenkomst en bepalingen in de FEMU Algemene voorwaarden podia en evenementen, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.

 ALDUS OPGEMAAKT IN TWEEVOUD EN ONDERTEKEND:

 

Blaricum, d.d.  ./. 20.                                     ……………………, d.d.  ../.. 20..

 

 

namens Stichting FEMU                                           namens ………………………..

 

 ………………………….                                          ……………………………….