Algemene Voorwaarden Podia en Evenementen

Over de Stichting Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers

De Stichting Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers (hierna te noemen: FEMU) is opgericht in 2016 om de secundaire grafische reproductierechten in Nederland te exploiteren, voor de bij haar Aangesloten muziekuitgeverijen.

FEMU ALGEMENE VOORWAARDEN PODIA EN EVENEMENTEN

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepassingsbereik

Artikel 3. Toestemming

Artikel 4. Tarief en vergoeding

Artikel 5. Toeslag

Artikel 6. Inwerkingtreding Overeenkomst en looptijd

Artikel 7. Mogelijkheid tot restitutie bij geen gebruik toestemming

Artikel 8. Gewijzigde omstandigheden bij Licentienemer

Artikel 9. Ongeldigheid van enige bepaling

Artikel 10. Gegevensverstrekking aan FEMU

Artikel 11. Betaling en voorschot

Artikel 12. Vrijwaring

Artikel 13. Ongeautoriseerde bewerking of plagiaat

Artikel 14. Controle

Artikel 15. Wijziging

Artikel 16. Volledige overeenkomst en geen andere voorwaarden

Artikel 17. Rechtskeuze en bevoegde rechter

Artikel 18. Geheimhouding en publiciteit

Artikel 19. Overige bepalingen

 

Artikel 1. Definities

Aangesloten muziekuitgeverij:

de desbetreffende muziekuitgeverij die met FEMU een standaard exploitatiecontract grafisch reproductierecht heeft gesloten, zoals deze is gepubliceerd op de website van FEMU en waarmee de grafische reproductierechten, onder de daarin vermelde voorwaarden, aan FEMU zijn overgedragen.

FEMU Repertoire:

de songteksten, waarvan FEMU de grafische reproductierechten van haar Aangesloten muziekuitgeverijen heeft overgedragen gekregen ter uitoefening van de op die songteksten rustende rechten op openbaarmaking en/of verveelvoudiging en/of de songteksten waarvan de exploitatie door andere (buitenlandse) organisaties aan FEMU is toevertrouwd, en waarvan het Gebruik onder deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst door FEMU kan worden toegestaan.

Gages:

het totaal van de bruto bedragen inclusief loonbelasting en sociale lasten alsmede onkostenvergoedingen en kosten van licht- en/of geluidsinstallaties die de organisator van een uitvoering aan musici of anderen voor hun medewerking aan die uitvoering moet betalen.

Gebruik:

het openbaar (laten) maken van songteksten, alsmede het verveelvoudigen van  songteksten specifiek ten behoeve van die openbaarmaking, behorend tot het FEMU Repertoire op podia en/of evenementen, door deze te tonen op welke wijze dan ook, ook wanneer dat Gebruik gebeurt op een podium en/of een evenement dat niet in het bijzonder op muziek is gericht.

Licentienemer:

de Partij of degene die songteksten Gebruikt, en daarvoor met FEMU een Overeenkomst heeft gesloten.

Openbaar maken:

het openbaar maken, als bedoeld in de Auteurswet.

Overeenkomst:

de desbetreffende overeenkomst die FEMU met Licentienemer heeft gesloten aangaande de toestemming voor het Gebruik.

Recette:

het totaal van de bruto ontvangsten uit entreegelden, subsidies, donaties, sponsorgelden, ruiltransacties (‘bartering’), inkomsten uit programmaverkoop en/of andere inkomsten met betrekking tot het Gebruik op dit totale bruto bedrag dient de geldende btw in mindering te worden gebracht.

Relevante inkomsten:

alle inkomsten voor de Licentienemer welke samenhangen met de voor het Gebruik verleende toestemming.

Uitkoopsom:

het bruto bedrag exclusief de geldende btw dat gevraagd wordt door het bureau dat  artiesten, musici, kunstenaars, discotheken, drive-in shows en dergelijke voor optredens boekt.

De definitie van woorden in enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm daarvan en vice versa.

Artikel 2. Toepassingsbereik

2.1       Op Overeenkomsten van FEMU met Licentienemers en op eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of verbintenissen zijn van toepassing de FEMU Algemene voorwaarden podia en evenementen en het in de overeenkomst van toepassing verklaarde tarief inclusief de tariefbepalingen.

2.2       De FEMU Algemene voorwaarden podia en evenementen en tarieven zijn te raadplegen via www.femu.nl.

Artikel 3. Toestemming

3.1       Voorafgaand aan het Gebruik moeten songtekst-gebruikers de auteursrechtelijke toestemming (inzake de grafische reproductierechten) van  FEMU verkrijgen door met FEMU een Overeenkomst te sluiten.

3.2       Het enkele feit dat de songtekst-gebruiker een bedrag aan FEMU betaalt, betekent nooit dat daardoor toestemming van FEMU is verkregen, omdat de gebruiker van songteksten deze toestemming slechts kan verkrijgen door met FEMU overeenkomstig de FEMU Algemene voorwaarden podia en evenementen een Overeenkomst te sluiten.

3.3       FEMU verleent de toestemming uitsluitend voor het in de overeenkomst vermelde Gebruik.

3.4       De door FEMU te verlenen dan wel verleende toestemming aan Licentienemer geldt uitsluitend voor het FEMU Repertoire en met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 van de Auteurswet. Deze bepaling laat enige andere rechten of vorderingen van rechthebbenden op grond van artikel 25 Auteurswet onverlet.

3.5       De in dit artikel bedoelde toestemming betreft een niet-exclusieve toestemming voor het territoir Nederland.

3.6       Indien en voor zover Licentienemer auteursrechtelijk beschermde werken Gebruikt die niet vallen binnen de reikwijdte van het FEMU Repertoire, dan is Licentienemer er zelf voor verantwoordelijk dat hij voorafgaand aan het Gebruik van die werken daarvoor toestemming verkrijgt van de desbetreffende rechthebbenden.

3.7       Indien Licentienemer in strijd handelt met het bepaalde in de Overeenkomst of de FEMU Algemene voorwaarden podia en evenementen, dan is FEMU gerechtigd om de toestemming voor het Gebruik, zonder rechterlijke tussenkomst, en onverminderd andere wettelijke rechten die FEMU heeft, op te schorten, zolang Licentienemer in verzuim is.

3.8       Licentienemer kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst slechts aan derden overdragen, nadat en voor zover hij daartoe van FEMU schriftelijk toestemming heeft verkregen.

Artikel 4. Tarief en vergoeding

4.1       In de Overeenkomst staat aangegeven welk tarief van toepassing is. Het tarief is uitgedrukt in een percentage. Geldende tarieven staan op de website van FEMU: www.femu.nl.

4.2       De door Licentienemer te betalen vergoeding wordt door FEMU vastgesteld op basis van het desbetreffende percentage (tarief) van de Recette. Als er geen sprake is van een Recette of als het totaalbedrag aan Gages of de Uitkoopsom hoger is dan de Recette, wordt de te betalen vergoeding vastgesteld op basis van een percentage van het totaalbedrag aan Gages of de Uitkoopsom, al naar gelang welke van deze twee (het Gage of de Uitkoopsom) het hoogste is.

4.3       FEMU behoudt zich het recht voor om tarieven en tariefbepalingen eens per jaar aan te passen, door indexering op basis van het consumentenprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS in de maand december van het voorgaande jaar, waarna de aanpassing direct van kracht wordt op reeds gesloten en nieuw af te sluiten overeenkomsten. Licentienemers van reeds bestaande overeenkomsten zullen hierover schriftelijk worden geïnformeerd. FEMU kan tarieven vaker dan eens per jaar aanpassen, indien en voor zover dat noodzakelijk zou zijn gelet op de daartoe gegeven opdracht van een bevoegde (toezichthoudende of rechterlijke) instantie.

Artikel 5. Toeslag

5.1       De tarieven voor het Gebruik, als vermeldt op de website van FEMU: www.femu.nl, gelden slechts indien voorafgaand aan het Gebruik en overeenkomstig de FEMU Algemene voorwaarden podia en evenementen, met FEMU een Overeenkomst is gesloten.

5.2       Indien een songtekst-gebruiker niet voorafgaand aan het desbetreffende Gebruik met FEMU een Overeenkomst heeft gesloten of in strijd met de FEMU Algemene voorwaarden podia en evenementen heeft gehandeld, mag FEMU een toeslag berekenen van 30% van het voor het desbetreffende Gebruik geldende tarief, met een minimum van € 75,– (Zegge: vijfenzeventig euro).

5.3       FEMU is niet gehouden om achteraf alsnog toestemming te verlenen.

Artikel 6. Inwerkingtreding Overeenkomst en looptijd

6.1       De Overeenkomst treedt in werking door tijdige betaling door Licentienemer van de verschuldigde vergoeding en vangt aan op de in de Overeenkomst vermelde ingangsdatum.

6.2       Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd (doorlopende Overeenkomst) wordt voortgezet tot de datum tegen welke deze door Licentienemer of FEMU wordt opgezegd.

6.3       Opzegging gebeurt uitsluitend schriftelijk.

6.4       Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar. Voor een doorlopende maandovereenkomst voor Gebruik geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

6.5       Een Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na het verstrijken van de in de Overeenkomst bepaalde duur.

Artikel 7. Mogelijkheid tot restitutie bij geen gebruik toestemming

7.1       Ingeval de muziekgebruiker door een omstandigheid die krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet voor zijn rekening komt, in de onmogelijkheid  komt te verkeren van de door FEMU verleende auteursrechtelijke toestemming, inzake de grafische reproductierechten, gebruik te maken, is FEMU niet gehouden tot terugbetaling van hetgeen vooruit is betaald, tenzij de Licentienemer FEMU tijdig schriftelijk van die omstandigheid in kennis heeft gesteld. In dat geval zal FEMU de desbetreffende reeds betaalde vergoeding restitueren.

7.2       FEMU behoudt zich het recht voor om de daarmee verband houdende redelijke administratiekosten met een maximum van € 225,- (Zegge: tweehonderdvijfentwintig euro), op de mogelijk te restitueren vergoeding in mindering te brengen. 

Artikel 8. Gewijzigde omstandigheden bij Licentienemer

8.1       Indien en voor zover zich aan de zijde van Licentienemer wijzigingen voordoen met betrekking tot de in de overeenkomst vervatte gegevens, stelt de Licentienemer FEMU daarvan direct schriftelijk in kennis. In dat geval heeft FEMU het recht om de overeengekomen vergoeding, in overeenstemming met zijn tarieven, aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Ook indien er voor de Licentienemer relevante wijzigingen zijn aan de zijde van FEMU zullen deze aan hen schriftelijk of via de website van FEMU kenbaar worden gemaakt.

8.2       Laat Licentienemer de onder 8.1 bedoelde kennisgeving achterwege, dan beschikt deze niet over de voor het gewijzigde Gebruik vereiste toestemming van FEMU.

Artikel 9. Ongeldigheid van enige bepaling

Indien een bepaling in deze FEMU Algemene voorwaarden podia en evenementen ongeldig blijkt of op een later tijdstip ongeldig wordt verklaard door een gerechtelijke of administratieve autoriteit, dan blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst en van deze FEMU Algemene voorwaarden podia en evenementen onverminderd van kracht, en zal de ongeldige bepaling worden vervangen door een bepaling die zo getrouw mogelijk is aan de oorspronkelijke bedoeling en economische doeleinden van partijen. 

Artikel 10. Gegevensverstrekking aan FEMU

10.1     Licentienemer zal, in verband met de vaststelling van gegevens, op grond waarvan de aan grafische reproductierechten verschuldigde vergoeding wordt berekend en/ of de verdeling van de voor uitkering aan rechthebbenden beschikbare gelden geschiedt, op eerste verzoek van FEMU of zoals in de Overeenkomst is gesteld, volledig opgave doen op door FEMU aangegeven wijze van de door Licentienemer openbaar gemaakte songteksten, relevante inkomsten en overige gegevens die FEMU in het kader van de Overeenkomst nodig zou kunnen hebben.

10.2     Licentienemer verleent zo spoedig mogelijk na daartoe door FEMU te zijn verzocht medewerking aan het vergaren van aanvullende gegevens die nodig zijn voor een correcte incasso en verdeling van de vergoedingen die FEMU van Licentienemer heeft ontvangen.

10.3     Indien en voor zover sprake zou zijn van onjuiste of onvolledige gegevensverstrekking door Licentienemer waardoor FEMU niet of te weinig heeft kunnen uitkeren aan de bij haar Aangesloten muziekuitgeverijen dan zal FEMU de daaruit voortvloeiende kosten en directe schade kunnen verhalen op Licentienemer in de vorm van een naclaim. Dit kan FEMU ook doen nadat de definitieve factuur is opgemaakt.

10.4     Bij niet tijdige en/of onvolledige gegevensverstrekking is FEMU gerechtigd om de door Licentienemer verschuldigde vergoeding te schatten op basis van de reeds bij FEMU bekende gegevens en deze te verhogen met de toeslag als bedoeld in artikel 5. Dit artikel laat alle overige rechten en weren van FEMU onverlet.

10.5     FEMU zal de in het kader van de Overeenkomst van Licentienemer ontvangen gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en/of ten behoeve van de werkzaamheden van FEMU aangaande de incasso en verdeling van vergoedingen.

Artikel 11. Betaling en voorschot

11.1     Licentienemer betaalt de verschuldigde vergoeding voor het Gebruik in Euro’s.

11.2     FEMU zal in alle gevallen de verschuldigde vergoeding voor het Gebruik vermeerderen met de geldende BTW.

11.3     Licentienemer betaalt FEMU de in de Overeenkomst vastgestelde, onverminderd het bepaalde in artikel 7, niet terugvorderbare, voorschotten die verrekend zullen worden met de vergoeding voor het Gebruik die Licentienemer verschuldigd is.

11.4     Licentienemer voldoet facturen binnen 16 dagen na factuurdatum.

11.5     Bij gebreke van tijdige betaling is Licentienemer van rechtswege in verzuim en zonder dat daarvoor ingebrekestelling nodig is. FEMU heeft dan het recht de verschuldigde vergoeding alsnog van Licentienemer te vorderen vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment waarop de betaling verschuldigd werd, de toeslag als bedoeld in artikel 5, en in en buiten rechte te maken kosten. Dit artikel laat alle overige rechten en weren van FEMU onverlet.

Artikel 12. Vrijwaring

12.1     Na ontvangst van de betaling van de vergoeding door Licentienemer vrijwaart FEMU Licentienemer uitsluitend voor financiële aansprakelijkheid voor claims die zijn ingesteld door rechthebbenden inzake het Gebruik, van de door Licentienemer gebruikte songteksten, zoals die staan vermeld op de door Licentienemer aan FEMU opgegeven repertoirelijst en welke behoren tot het FEMU Repertoire, voor welk Gebruik FEMU specifiek toestemming verleende en welke claims zijn ingediend binnen 1 jaar na de dag van het eerste Gebruik door Licentienemer.

12.2     De omvang van de in 12.1 bedoelde vrijwaring is in alle gevallen beperkt tot de vergoeding die Licentienemer aan FEMU in het kalenderjaar, waarin het Gebruik plaatsvond, heeft betaald, en tevens tot het bedrag dat de desbetreffende rechthebbende gerechtigd zou zijn te ontvangen van FEMU voor het desbetreffende Gebruik, overeenkomstig de daarvoor bij FEMU voor de verdeling van geïncasseerde vergoedingen geldende afspraken.

Artikel 13. Ongeautoriseerde bewerking of plagiaat

Indien een songtekst welke de Licentienemer openbaar wenst te maken een ongeautoriseerde bewerking is of plagiaat betreft, of door middel van illegaal vervaardigde en/of illegaal in het verkeer gebrachte beeld- en/of geluidsdragers openbaar wordt gemaakt, zal de Licentienemer op eerste verzoek van FEMU ter zake, de openbaarmaking van een dergelijke songtekst onmiddellijk staken en gestaakt houden.

Artikel 14. Controle

14.1     FEMU is gerechtigd eenmaal per jaar, op ieder moment waarmerking door een registeraccountant te verlangen van de door Licentienemer verstrekte gegevens op grond waarvan de door Licentienemer te betalen vergoedingen zijn berekend. Licentienemer rapporteert de uitkomsten van de audit dan wel accountantscontrole aan FEMU vergezeld met een verklaring getekend door de desbetreffende registeraccountant. De kosten hiervan zullen door FEMU worden gedragen.

14.2     FEMU is tevens gerechtigd om op ieder moment een audit dan wel accountants controle uit te laten voeren door een registeraccountant. De kosten hiervan zullen door FEMU worden gedragen.

14.3     De Licentienemer zal op eerste verzoek van FEMU aan de bij de controle betrokken registeraccountant toegang verlenen tot zijn bedrijf of het bedrijf van derden, die bij de uitvoering van de Overeenkomst voor Licentienemer betrokken zijn, voor het inzien van de administratie van Licentienemer.

14.4     Licentienemer zal aan het controleverzoek van FEMU medewerken.

14.5     Indien en voor zover uit de controle blijkt dat Licentienemer te weinig heeft betaald, is Licentienemer verplicht tot betaling van het te weinig betaalde bedrag, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over de periode waarin deze vergoeding aan FEMU had moeten worden betaald tot de datum waarop deze daadwerkelijk wordt betaald, en indien sprake is van opzet de toeslag als bedoeld in artikel 5, onverminderd eventuele andere rechten die FEMU op grond van de Overeenkomst of de wet heeft.

14.6     De kosten voor controle komen in beginsel voor rekening van FEMU. Indien uit de controle blijkt dat sprake is van een geconstateerde afwijking van minimaal 5% of van € 2500,- (Zegge vijfentwintighonderd euro), van de reeds door Licentienemer aan FEMU betaalde vergoeding, ten nadele van FEMU, dan komen de redelijke kosten van de controle voor rekening van Licentienemer. Voor de betaling van deze kosten voor controle geldt hetzelfde als bepaald is in artikel 11.4.

14.7     Partijen moeten rechtszaken of procedures die verband houden met door of namens FEMU met de controle gedane bevindingen binnen 2 jaar na de eerste dag van de desbetreffende controle  hebben aangespannen. Het aanspannen van een rechtszaak of procedure door Licentienemer schort de betalingsverplichting van Licentienemer van enige factuur van FEMU niet op.

Artikel 15. Wijziging

FEMU heeft het recht om de FEMU Algemene voorwaarden podia en evenementen te wijzigen. Als FEMU daartoe besluit zullen de nieuwe voorwaarden aan Licentienemer kenbaar worden gemaakt, waarna deze direct van kracht worden en de vorige FEMU Algemene voorwaarden podia en evenementen vervangen.

 

Artikel 16. Volledige overeenkomst en geen andere voorwaarden

16.1     De Overeenkomst omvat de volledige overeenkomst tussen Partijen inzake de in die Overeenkomst verleende toestemming en treedt in plaats van alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken tussen Partijen daarover.

16.2     De toepasselijkheid op de Overeenkomst van enige algemene of specifieke voorwaarden van Licentienemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 17. Rechtskeuze en bevoegde rechter

17.1     Op deze FEMU Algemene voorwaarden podia en evenementen, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

17.2     Geschillen voortkomend uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Artikel 18. Geheimhouding en publiciteit

18.1     Partijen mogen de met de Overeenkomst beoogde zakelijke relatie in algemene termen aan derden kenbaar maken, waarbij echter geldt dat de voorafgaande schriftelijke toestemming van de  wederpartij vereist is voor:

  1. de openbaarmaking op enige wijze dan ook van specifieke bepalingen en voorwaarden die met de Overeenkomst worden beoogd; en
  2. de verspreiding op enige wijze van een persbericht of soortgelijke publicatie (ook ingeval van publicatie op een website) over de Overeenkomst of de nakoming of beëindiging daarvan.

18.2     Behoudens voor zover hierboven vermeld, zijn Partijen verplicht tot strikte geheimhouding van de Overeenkomst, de bepalingen en de voorwaarden daaruit, waaronder maar niet beperkt tot bedrijfstechnische, e-mailverkeer en mondeling of schriftelijk gemaakte afspraken, tenzij er een wettelijke plicht tot openbaarmaking geldt en/of daartoe door een (toezichthoudende) autoriteit opdracht is gegeven.

18.3     Informatie voortkomend uit een controle als bedoeld in artikel 14, zal FEMU niet aan derden bekendmaken noch aan derden ter beschikking stellen zonder de toestemming van de Licentienemer, behalve voor het verstrekken van informatie over de Overeenkomst aan professionele adviseurs van FEMU of in het kader van een juridische procedure.

18.4     Songteksten vermeld op de Repertoirelijst(en) van Licentienemer en die Licentienemer in het kader van de juiste gegevensverstrekking aan FEMU kenbaar maakt, zal FEMU niet eerder dan na het eerste Gebruik door Licentienemer, kenbaar maken aan de bij haar Aangesloten muziekuitgeverijen ten behoeve van de verdeling van de door FEMU geïncasseerde vergoedingen.

Artikel 19. Overige bepalingen

19.1     Na beëindiging van de Overeenkomst kunnen Partijen daaraan geen rechten ontlenen voor toekomstige situaties.

19.2     Niets in de Overeenkomst zal FEMU ervan kunnen weerhouden om inkomsten te verwerven op basis van regelingen die aan rechthebbenden een billijke vergoeding toekennen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de regelingen betreffende de Stichtingen Reprorecht of De Thuiskopie, welke inkomsten op geen enkele wijze van invloed zijn op de hoogte van de  vergoedingen die FEMU op basis van de Overeenkomst ontvangt.