Algemene voorwaarden ‘Additioneel kopiëren bladmuziek’

Deze meest recente versie van de algemene voorwaarden dateert van april 2016.

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze Algemene voorwaarden “Additioneel kopiëren bladmuziek” (hierna te noemen: de Voorwaarden) wordt onder het volgende verstaan:

 • Bladmuziek: Elke denkbare grafische weergave van muziekwerken en/of muzieknotaties van muziekwerken met of zonder woorden en/of afzonderlijke liedteksten, verschenen in geschreven, gedrukte of andere vorm, waaronder in elk geval – maar niet bij uitsluiting – wordt begrepen papieren en/of andere digitale/elektrische vormen van uitgaven en/of projectie.
 • Licentiehouder: De organisatie zoals gespecificeerd in het aanvraagformulier.
 • Rechthebbende: de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk of diens rechtverkrijgenden, zowel onder algemene als bijzondere titel.
 • Reproductie: De reprografische, papieren verveelvoudiging, waarbij elke andere vorm van verveelvoudiging is uitgesloten.
 • FEMU-repertoire: ‘FEMU-repertoire: alle bladmuziek, ten aanzien waarvan FEMU op basis van overeenkomsten aangegaan met uitgevers, gemachtigd is, voor de exploitatie en uitoefening van de op die bladmuziek rustende rechten op openbaarmaking en/of verveelvoudiging. Tot het FEMU-repertoire behoort ook bladmuziek waarvan de exploitatie en uitoefening door andere (buitenlandse) organisaties aan FEMU zijn toevertrouwd op grond van wederkerige of andere overeenkomsten.’

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle betalingen door, en activiteiten van de licentiehouder zoals gespecificeerd in het bijgevoegde aanvraagformulier.

Artikel 2 – Toestemming

2.1 FEMU verleent aan de licentiehouder voor het gebruik van tot het FEMU-repertoire behorende bladmuziek een non-exclusieve toestemming voor de duur van de licentieperiode onder de in artikel 2.2 genoemde voorwaarden en de in artikel 2.2 genoemde doeleinden.

2.2 Onder de voorwaarde dat de licentiehouder voor elk van zijn leden de nieuwe, originele bladmuziek aanschaft, verkrijgt de licentiehouder de licentie om tot het FEMU repertoire behorende bladmuziek te reproduceren voor uitsluitend de volgende doeleinden:

 • Voor een enkel, later bijgekomen lid (mits elk nieuw bijkomend lid de nieuwe originele Bladmuziek aanschaft);
 • Om aantekeningen op te maken;
 • Om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen; of
 • Om de originele partij bladmuziek te vergroten of te verkleinen.

2.3 De licentiehouder mag de in artikel 2.2 genoemde licentie uitsluitend gebruiken ten behoeve van de muziekactiviteiten die plaatsvinden binnen de organisatie van de licentiehouder.

2.4 Leden van de organisatie van de licentiehouder mogen reproducties van bladmuziek zoals genoemd in artikel 2.2 uitsluitend voor zichzelf gebruiken.

2.5 De licentiehouder en zijn leden mogen de in artikel 2.2 genoemde licentie uitsluitend uitoefenen voor de duur van de licentieperiode.

Artikel 3 – Omvang Licentieverlening

3.1 Deze licentie wordt uitsluitend verleend volgens de condities van deze licentieovereenkomst en de Voorwaarden, met name artikel 2 van de Voorwaarden, en beoogt geen overdracht van rechten, waaronder intellectuele eigendomsrechten, te bewerkstelligen.

3.2 Deze licentie vrijwaart de licentiehouder niet voor aanspraken van rechthebbenden voor schade ten gevolge van alle andere handelingen door de licentiehouder dan genoemd in artikel 2 van de Voorwaarden.

3.3 Deze licentie is enkel en alleen geldig voor de licentiehouder en kan niet aan derden worden overgedragen behalve wanneer FEMU hiermee vooraf schriftelijk instemt.

3.4 Het is de licentiehouder niet toegestaan reproducties van bladmuziek buiten de organisatie te verspreiden, aan derden te verhuren of te verkopen, of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.

3.5 Het is de leden van de organisatie van de licentiehouder niet toegestaan om reproducties van bladmuziek te verspreiden, te verhuren, te verkopen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.

3.6 Het is de licentiehouder, noch zijn leden, toegestaan muziekwerken en/of reproducties van bladmuziek te veranderen, te vertalen, aan te passen of te arrangeren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

3.7 Deze licentie voorziet niet in toestemming ten aanzien van onder deze licentieovereenkomst genoemde handelingen voor bladmuziek die niet nieuw is aangeschaft. Op grond van deze licentie is het de licentiehouder, noch haar leden, toegestaan om geleende of gehuurde bladmuziek te reproduceren, in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Verplichtingen partijen

4.1 FEMU zal gedurende de licentieperiode de licentiehouder desgevraagd informeren over de door licentiehouder verrichte betalingen en/of een eventuele verlenging of beëindiging van de licentie.

4.2 Op daartoe verstrekkend verzoek van FEMU zal de licentiehouder medewerking verlenen aan en/of de instructies opvolgen terzake inzage te geven in of opgave te doen van het gebruikte repertoire en/of de aantallen reproducties. Op daartoe verstrekkend verzoek van FEMU zal de licentiehouder de aankoopbonnen overleggen ten aanzien van de aangekochte bladmuziek.

4.3 Op daartoe verstrekkend verzoek van FEMU zal de licentiehouder medewerking verlenen aan controles bij de activiteiten van licentiehouder. De licentiehouder zal op daartoe verstrekkend verzoek FEMU of een daartoe door FEMU aangewezen derde toegang verlenen tot oefenruimtes en/of concertzalen, teneinde FEMU de controles te laten uitoefenen.

4.4 De licentiehouder zal slechts gebruik maken van deze licentie onder de condities zoals genoemd in de Voorwaarden:

 • Het copyright van muziekwerken niet schaden, door bijvoorbeeld nalatigheid of onzorgvuldigheid;
 • Erop toe zien dat elke reproductie van bladmuziek zal zijn voorzien van een volledige en correcte naamsvermelding en copyright vermelding in de volgende vorm: (Titel) muziek en tekst van [componist, tekstdichter] [jaar van uitgave] [naam uitgever].

4.5 De licentiehouder zal uiterlijk 2 maanden voor het eind van het kalenderjaar FEMU informeren over veranderingen in het aantal leden van haar organisatie, zodat het toepasselijke (jaar-)tarief kan worden vastgesteld.

Artikel 5 – Vrijwaring

5.1 De licentiehouder vrijwaart en zal te allen tijde FEMU volledig vrijwaren voor en tegen alle schade, aanspraken, rechtsvorderingen en gerechtelijke acties, welke FEMU rechtstreeks lijdt en/of overkomt wegens het schenden van of het niet uitvoeren door de licentiehouder van de op hem rustende verplichtingen overeenkomstig de licentieovereenkomst en de Voorwaarden.

Artikel 6 – Duur en beëindiging van de licentie; wijzigingen en (jaar-)tarieven

6.1 Deze licentieovereenkomst treedt in werking op het moment dat de volledige betaling door FEMU is ontvangen en duurt tot het einde van het kalenderjaar.

6.2 Deze licentieovereenkomst zal aan het eind van elk kalenderjaar steeds stilzwijgend worden verlengd voor de duur van een jaar.

6.3 FEMU kan deze licentieovereenkomst schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

6.4 FEMU heeft het recht deze licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de licentiehouder zich niet houdt aan de condities en/of de op hem rustende verplichtingen overeenkomstig deze licentieovereenkomst en de Voorwaarden.

6.5 Onverminderd andere rechtsmiddelen die FEMU ten dienste staan, kan FEMU bij gebreke van volledige betaling de onder artikel 2.1 bedoelde toestemming opschorten zolang de licentiehouder in verzuim is.

6.6 Licentiehouder kan deze licentieovereenkomst schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van uiterlijk 3 maanden vóór het einde van het kalenderjaar, bij gebreke waarvan deze licentieovereenkomst van rechtswege wordt verlengd voor de duur van een jaar.

6.7 FEMU behoudt zich het recht voor – binnen de grenzen van de redelijkheid – de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk worden aangekondigd aan de licentiehouder.

6.8 Elke verlenging van de licentie zal geschieden onder de Voorwaarden of onder redelijke voorwaarden die door FEMU zijn vastgesteld en voordien schriftelijk zijn aangekondigd aan de licentiehouder.

6.9 De geldende licentietarieven zullen ieder jaar aangepast worden op basis van het consumentenprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS in de maand december van het voorgaande jaar.

6.10 FEMU behoudt zich het recht voor om met inachtneming van een aanzeggingstermijn van drie (3) maanden met ingang van elk nieuw kalenderjaar de tarieven te wijzigen met het oog op een rechtvaardige, eerlijke en transparante repartitie, waarbij FEMU geen wijzigingen zal doorvoeren die als onredelijk bezwarend moeten worden beschouwd.

Artikel 7 – Gevolgen van beëindiging van deze licentieovereenkomst

7.1. De beëindiging van de licentieovereenkomst laat de verplichtingen van de licentiehouder zoals bepaald in de Voorwaarden onverlet.

7.2 Indien de licentieovereenkomst wordt beëindigd, zal de licentiehouder het gebruik van reproducties zoals toegestaan in en onder deze licentie, onmiddellijk staken en gestaakt houden. Op eventueel verzoek van FEMU zal de licentiehouder tot dan toe gemaakte reproducties overhandigen aan FEMU die zich de wijze van vernietiging voorbehoudt.

Artikel 8 – Facturen en betalingen

8.1 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling zal de licentiehouder zonder voorafgaande ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd zijn vanaf de op de factuur vermelde vervaldatum.

8.2 FEMU zal in alle gevallen de verschuldigde licentievergoeding vermeerderen met BTW of vergelijkbare omzetbelastingen tegen het wettelijke percentage.

Artikel 9 – Algemeen

9.1 Elke kennisgeving of ander document dat volgens deze licentieovereenkomst dient te worden verstrekt of elke andere communicatie tussen de licentiehouder en FEMU zal schriftelijk geschieden.

9.2 Op deze licentieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle hierop betrekking hebbende geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.